Kommuneprogram 2023-2027

 1. VÅRE VERDIER


Kristelig Folkeparti bygger verdigrunnlaget sitt på de kristne verdiene hentet fra Bibelen, og setter menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar i sentrum for politikken sin.

Vi ønsker at disse verdiene skal kjennetegne våre politiske saker, vår opptreden i kommunepolitikken og i vår kontakt med innbyggere, gjennom tydelighet, saklighet, åpenhet, nøkternhet, ærlighet og etterrettelighet.

Vi tror at det beste samfunnet er det som bygd nedenfra, i samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet.


Vi arbeider for et varmere samfunn gjennom valgfrihet for familier, god alderdom, rusforebygging, jordvern, miljø og kamp mot fattigdom. For å få til dette trenger vi landbruk og øvrig næringsliv med gode rammevilkår.

Vi mener at det skal være tid til det viktigste, enten det er til barna i familien, den enkelte elev i skolen, foreldre og foresatte eller omsorg for eldre og de som trenger det mest.

 • VÅRE MÅLGRUPPER

Vår politikk er bygd opp rundt følgende målgrupper:

Barn og ungdom

Vi ønsker at barn og unge i skole, barnehage og på fritidsaktiviteter skal få gode tilbud der de blir sett og ivaretatt, og der hver enkelt får utfordringer og utviklingsmuligheter tilpasset egne evner og forutsetninger

Innbyggere med ekstra behov for hjelp

Vi ønsker at innbyggere med ekstra behov skal ha et verdig liv uavhengig av egne utfordringer eller begrensninger, og at de skal delta i samfunnet på lik linje med alle innbyggere.

Alle innbyggere i kommunen

Vi ønsker å utvikle et samfunn og en kommune til beste for innbyggerne i bygd og by.  Innbyggermedvirkning er en viktig del av det å bygge samfunnet nedenfra.

 • VÅR POLITIKK

Vi har klare ønsker og tiltak for utviklingen i kommunen, men kommunens økonomiske handlingsrom og KrF`s politiske innflytelse blir avgjørende for hvor mye av programmet vi klarer å gjennomføre

FAMILIE OG OPPVEKST

 1. Barn og ungdom

Skolen skal være en god plass for læring, utvikling, lek og trivsel. Alle elever skal oppleve
utfordring og mestring. Vi vil ha spesielt fokus på å forebygge og redusere skolevegring og utenforskap.

Familien er den viktigste sosiale enheten i samfunnet. Familien selv er best egnet til å
avgjøre hvordan de vil organisere hverdagen sin, og må ha valgfrihet til dette.

Fritidsaktiviteter er viktige for en god oppvekst. Vi vil bidra til å sikre at barn og unge kan treffe jevnaldrende på trygge arenaer og sikre barn og unge god psykiske helse.

Ungdom skal kunne være aktive og trygge, med ansvar for egne liv og tro på framtida.

KrF vil:

 • Prioritere oppgradering av Grøne Bråden skole
 • Beholde ungdomstrinnet på Hellvik forankret i lokale behov
 • Ta initiativ til et prøveprosjekt om utsatt skolestart
 • Gi tidlig støtte til barn som trenger hjelp eller tilrettelegging og styrke tilbudet fra forsterket avdeling
 • Styrke etter- og videreutdanning for lærere på prioriterte områder, slik at alle elever får økt støtte faglig og sosialt
 • Arbeide for mer lek i skolen i tråd med intensjonen for 6-årsreformen
 • Jobbe for en kommunal kontantstøtteordning
 • Styrke tilbudet i kulturskolen
 • Arbeide for å legge til rette for en ny/utvidet Dalane videregående skole
 • Legge til rette for et godt samarbeid mellom politiet, kommunale tjenester og
  frivillige organisasjoner for å forebygge rus og uønsket atferd
 • Styrke samarbeidet mellom kommunale etater slik at omsorgsordninger blir bedre tilpasset det enkelte barn, den enkelte ungdom
 • Styrke ansattes kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering for å møte barn og unge med evidensbasert faglighet, omsorg og respekt for identitet og grenser.
 • Verne barn mot overgrep og vold, ved at kommunen med sine instanser bidrartil å trygge barna
 • Øke søkelyset på systematisk, forebyggende arbeid og konkrete tiltak mot mobbing for et godt barnehage- og skolemiljø
 • Tilrettelegge for at de kristne høytidene fortsatt har en plass i skole og barnehage
 • Ha fleksible tidsordninger og mer fleksibelt opptak i barnehagene
 • Økt samarbeid mellom skole og næringsliv for allsidig læring
 • Legge til rette for og støtte aktiviteter knyttet til kultur og sport

HELSE og ET ALDERSVENNLIG SAMFUNN

 • Helse og omsorg

Vi ønsker at alle skal ha verdige liv der den enkelte klarer seg best mulig med egen hjelp, og får nødvendig hjelp der egne muligheter ikke strekker til.

KrF vil:

 • Videreutvikle kommunens folkehelsearbeid med hverdagsmestring
 • Legge til rette for velferdsteknologi
 • Kartlegge omfanget av ensomhet og behovet for møteplasser blant eldre, for å finne tiltak som kan motvirke ensomhet
 • Arbeide for at mennesker med demens får tilrettelagt tilbud så tidlig som mulig
 • Ta initiativ til å etablere flere 100 % stillinger for helsearbeidere, og arbeide for en fleksibel opplæring med praksis og skole innenfor helsefag
 • Prioritere flere læreplasser innen kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Utvikle et godt tilbud til mennesker med psykiske utfordringer
 • Arbeide for en verdig rusomsorg som sikrer rehabilitering og ettervern ved hjelp av både offentlig tilbud og ideelle organisasjoner
 • Sikre god gjennomføring og drift av nytt aktivitetssenter på Lagård
 • Legge til rette for et aldersvennlig samfunn der også frivillige har en naturlig plass i helse- og omsorgsarbeidet
 • Være positiv til utprøving av nye måter å organisere heldøgns pleie- og omsorgstilbud på
 • jobbe for og prioritere at det så snart som mulig opprettes flere heldøgns omsorgsplasser/sykehjemsplasser i kommunen.
 • At eldre skal høres gjennom å legge til rette for god representasjon gjennom eget eldreråd
 • At Eigersund skal være en aktiv «Av-og-til kommune» når det gjelder holdning til alkoholbruk

SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA

 • Nærings- og arbeidsliv

Eigersund kommune skal være en fleksibel og løsningsorientert samarbeidspartner for
næringslivet. Vi vil arbeida for et aktivt landbruk i kommunen.

En god utvikling og tilrettelegging av næringsareal i kommunen vil være avgjørende i perioden.

Lokalsamfunnet trenger aktive innbyggere som blir sett og hørt. Alle skal kjenne seg trygge og velkomne i kommunen, uavhengig av etnisitet og tro.

KrF vil:

 • At det til enhver tid skal være byggeklare tomter i ulike deler av kommunen, for ulike typer næringsvirksomhet i tråd med kommuneplan og sentrumsplan
 • Legge til rette for aktive tettsted på Helleland og Hellvik slik at de kan opprettholde og utvikle funksjoner som etterspørres av innbyggerne
 • Støtte en positiv utvikling av næringstomter på Kaupanes, herunder tilrettelegging av nødvendig infrastruktur
 • Legge til rette for gründere og etablering av gründermiljø
 • At arbeidet med omstilling videreføres i tett samarbeid med lokalt næringsliv
 • Styrke og videreutvikle mulighetene for handel i Egersund sentrum
 • Sikre at tilbudet fra Dalane videregående skole styrkes og videreutvikles
 • Tilrettelegge for etter- og videreutdanning i samarbeid med Dalane videregående skole og Dalane Studiesenter og få vurdert mulighetene for desentralisert utdanning innen sykepleie, vernepleie og ergoterapi gjennom å tilby gode og attraktive praksis- og læringsarenaer.
 • Arbeide for at byggeprosjekter hvor Eigersund kommune er byggherre utføres av seriøse leverandører ved å innarbeide krav som bl.a. skal bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
 • At tjenester som kan leveres eller produseres av attføringsbedrifter eller annen tilrettelagt virksomhet, skal prioriteres ved innkjøp eller forespørsel om tjenester
 • Beholde og videreutvikle statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser i kommunen
 • Legge til rette for at Eigersund blir hovedsetet innen fornybar energi i energifylket Rogaland
 • videreutvikle Egersund havn
 • jobbe for å påvirke rammevilkårene for lokalt næringsliv og spesielt det å finne et fornuftig skatte – og avgiftstrykk
 • At Eigersund kommune skal ha et godt samarbeid
  med de andre Dalane-kommunene.

Inkludering og integrering

Vi er avhengig av at alle arbeidsføre mennesker er i arbeid og på denne måten kan bidra i lokalsamfunnet. Vi vil derfor arbeide spesielt for tiltak som gjør at folk som har falt utenfor arbeidslivet, får nye muligheter.

KrF vil:

 • At kommunen går foran som inkluderende arbeidsplass, for innvandrere, innflyttere,ungdommer og personer med helseutfordringer
 • Utvikle møteplasser for å øke inkludering og integrering
 • Forebygge utenforskap knyttet til skole, arbeidsliv og fritid.
 • Opprettholde og videreutvikle Voksenopplæringssenteret som et viktig virkemiddel for å sikre god integrering
 • Lette arbeidsmulighetene for innvandrere ved å se etter nye muligheter i samarbeid med lokale attføringsbedrifter og NAV og gi personer med relevant kompetanse, muligheter til å utnytte denne fullt ut
 • Øke medvirkningen fra innbyggerne i kommunalt planarbeid

Reiseliv

Eigersund KrF vil legge til rette for at flere besøkende og turister skal oppdage mer av hva Eigersund og Dalane har å tilby særlig innen natur, geologi og kulturminner.

KrF vil:

 • arbeide for et styrket samarbeid mellom destinasjonsselskapene i fylket for å legge til rette for økt reiselivssatsing i Eigersund og Dalane
 • styrke det lokale eierskapet i Magma Geopark og mulighetene som geoturisme gir
 • avklare mulighetene for etablering av Dalane Kyststi som en del av Kystpilegrimsleia
 • arbeide for å åpne opp og gjøre tilgjengelig for publikum Lindøy batteri og krigsminner blant annet langs Dalane Kyststi
 • i størst mulig grad legge til rette for friluftsbaserte opplevelser tilgjengelig og universelt utformet for alle
 • Samfunnsutvikling

KrF ønsker å arbeide for en positiv samfunnsutvikling, slik at kommunen blir et godt sted å bo og leve.

Det må være lett å reise mellom tettstedene i kommunen og videre utover
kommunegrensa. Barn må kunne ferdes trygt.

Trafikkavvikling

KrF vil:

 • Bidra til at en ny Eigerøy-bru blir realisert
 • Følge opp anbefalte og foreslåtte tiltak i mulighetsstudien for gjennomgangstrafikken gjennom Egersund sentrum. 
 • Se på midlertidige løsninger for trafikken til og fra Eigerøy, så som best mulig kollektivtilbud og trafikk- og lysregulering på Eie
 • Jobbe for effektive og trafikksikre tilkomstveier mellom ny E-39 og Egersund havn og bidra til realisering av næringstomter i tilknytning til ny trasse
 • Redusere utrygghet på skoleveiene i kommunen, herunder jobbe for å etablere flere hjertesoner (bilfrie områder) rundt skolene
 • Prioritere arbeidet med å fullføre gang- og sykkelveien fra Leidland til Skadberg
 • Arbeide for opparbeidelse av gang- og sykkelsti fra Tengs bru til Gådå
 • Prioritere utbedring av fv. 44 fra og med Hellvik bru til Vassvik, herunder gang- og sykkelvei
 • Fortsatt jobbe for planlegging og realisering av dobbeltspor på Jærbanen mellom Egersund og Sandnes
 • Videreføre fleksible kollektivløsninger, så som Hent-Meg, i tett samarbeid med Kolumbus
 • Vurdere etablering av bildelingsordning i samarbeid med Kolombus, særlig for elbil

Planlegging og infrastruktur

KrF vil

 • Øke kommunens planleggingskapasitet for å sikre oppdaterte og aktuelle planer
 • Videreføre arbeidet med flomsikring i Lundeåne
 • At det ikke etableres nye landbaserte vindkraftverk som er konsesjonspliktige
 • Eigersund kommune skal være en foregangskommune innfor bruk og utvikling av ny teknologi og legge til rette for utbygging av digital infrastruktur (herunder bredbånd) i hele kommunen
 • Bidra til å sikre at beslutninger som gjelder infrastruktur tar hensyn til at klimaet er i forandring

Sentrumsutvikling

KrF vil

 • At Egersund sentrum skal bevares gjennom bruk.
 • Legge til rette for å utvikle gode lokale rammevilkår for å dempe sentralisering av statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser og tjenestetilbud
 • At moderne byutvikling skal skje fra Gruset og opp til og med Eie

Bolig- og fritidsbebyggelse

KrF vil

 • At det skal være tilstrekkelig med byggeklare boligtomter i alle kommunens tettsteder.
 • At det skal legges til rette for fortetting og økt boligbygging i Egersund sentrum og i sentrumsnære områder
 • Legge til rette for utbygging av boligtomter til boligsosiale formål
 • Legge til rette for boligbygging nært opp til jernbane og der det er mulig, for gode kollektive transportløsninger
 • At det kan legges ut nye områder for fritidsbebyggelse, der dette ikke er i strid med 100 metersbeltet og andre nasjonale føringer. Før det legges ut nye felt, skal fortetting i eksisterende felt for fritidsbebyggelse vurderes
 • Ny fritidsbebyggelse tilpasses eksisterende bomiljø
 • Landbruk

Vi ønsker at landbruket i Eigersund fortsatt skal ha en betydelig verdiskaping, og bidra til at kulturlandskapet opprettholder sitt åpne preg. Vi mener at en sterk landbruks- og skogbruksnæring gir det beste grunnlaget for bosetting i hele kommunen.

KrF vil:

 • Sikre størst mulig lokal matproduksjon i kommunen ved bla å bevare landbruksjord
 • arbeide for et sterkere vern av dyrket og dyrkbar jord og at Eigersund skal bidra til at det regionale jordvernmålet blir nådd
 • bidra til å opprettholde og videreutvikle et godt og kompetent landbruksfaglig miljø i regionen  
 • være tilbakeholdne med å gi tillatelse til fradeling fra jordbrukseiendom
 • Ta vare på kulturlandskapet sammen med landbruket
 • Opprettholde vinterlandbruksskolen
 • Prioritere tiltak for å ta vare på pollinerende innsekter
 • Livssyn, kultur og idrett

Eigersund har et sterkt organisasjons- og foreningsliv innen kristent arbeid, kultur og idrett. Kommunen må fortsette å støtte frivillig arbeid økonomisk.

KrF vil:

 • Styrke den kristne kulturarven ved å gi gode rammevilkår til ulike trossamfunn
 • Gi de ulike kulturbyggene i kommunen gode rammevilkår.
 • Videreføre støtte til idrettslag og andre foreninger og bidra til forenkling av støtte- og tilskuddsordninger, gjennom eksempelvis tilskuddsportalen
 • Styrke Frivilligsentralen som en sentral instans for å samordne det frivillige arbeidet
 • Økt støtte til barn som trenger det gjennom styrking av fritidsfondet
 • Satse på felles rusfrie møteplasser for ungdom
 • Ha restriktive regler for salg og skjenking av alkohol
 • Arbeide for å realisere en felles møteplass på tvers av aldersgrupper, både på dag- og kveldstid
 • Kommunen som arbeidsgiver

Vi ønsker å støtte tiltak som kan bidra til bedre arbeidsmiljø og bedre tjenester innenfor vedtatte budsjettrammer.

KrF vil

 • Ivareta innbyggere og ansatte i omstillingen av kommunens tjenester
 • Så langt som mulig påse at endring av kommunens praksis på de ulike tjenesteområdene skjer på en best mulig måte, i et godt samspill med ansatte
 • utvikle og legge til rette for at det utvikles et godt og velfungerende bedriftsdemokrati der ansatte og deres organisasjoner får reel påvirkning på organisasjonen og deres arbeidshverdag.
 • påse at det gjennomføres jevnlige medarbeiderundersøkelser og at utviklings – og sluttsamtaler gjennomføres og følges opp.
 • at det legges til rette for å ta vare på og videreutvikle egen kompetanse 
 • at arbeidsgiveransvaret ivaretas på en slik måte at kommunen blir en attraktiv arbeidsgiver i regionen
 • overholde et velfungerende HMS kontrollsystem for å forebygge uheldige situasjoner