Program 2023-2027

Les programmet nedenfor, eller last ned som pdf her.

Program Drammen KrF 2023-2027 

«Tid til det viktigste» 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

KrF har som mål å skape et godt samfunn for alle ved å bygge politikken på det kristne menneskesynet. Nestekjærlighet, ansvar for skaperverket og respekt for enkeltmenneskets verdi ligger til grunn for all vår politikk. Disse verdiene forplikter oss til å vise en omsorg for våre medmennesker og utøve en rettferdig og bærekraftig forvaltning av ressursene. Det gode samfunnet blir skapt i et samspill mellom enkeltmennesket, familien, private og ideelle aktører og offentlige styresmakter. 

Drammen kommune har ca. 100 000 innbyggere og 6 500 ansatte. KrF vil bidra til at innbyggere i kommunen får like muligheter og tilbud uavhengig hvor de bor. Tjenester skal tilbys nærmest mulig bosted. Nærutvalgene representerer en unik mulighet til å utvikle nærdemokratiet, men her må det en sterkere satsning til om disse skal klare å utfylle sin rolle. KrFs viktigste anliggende i politikken er å hjelpe dem som trenger det mest. Vi vil spesielt sørge for målrettet innsats for dem med vedvarende lavinntekt.

Tid til det viktigste 

Politikk handler om å legge til rette for at folk kan leve gode liv. Gode liv med tid til det viktigste. Du som forelder skal ha tid og rom til å være med barna dine. Som datter eller sønn skal du ha mulighet til å ta deg av dine aldrende foreldre. Barn og unge skal få tid til å utvikle seg i sitt tempo i en skole som er på deres premisser, og hvor det er nok trygge voksne som har tid til å se hver enkelt. Vi skal ha et helsevesen med tid til å gi en trygg omsorg og kompetent hjelp når du trenger det. Et lokalt forankret næringsliv gir meningsfulle hverdager gjennom gode arbeidsplasser, og skaper verdier som kan forvaltes til vårt felles beste. 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

1 Oppvekst og utdanning 

En trygg oppvekst og god grunnutdanning varer hele livet. Barn og unge skal gis like gode muligheter til å kunne utvikle seg, uavhengig av sosial bakgrunn, etnisitet, legning og funksjonsevne. KrF anser det derfor som viktig å ha kvalifisert personale i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Institusjonene må tilføres gode økonomiske, bygningsmessige, utstyrsmessige og læringsmessige ressurser slik at barn og ansattes behov ivaretas i deres hverdag. Forskjeller må utjevnes. Alle barn og unge i Drammensskolen skal ha et likeverdig tilbud. 

Verdimessig bygger barnehager og skoler på den kristne og humanistiske kulturarven gjennom formålsparagrafen. Markering av religiøse høytider er derfor naturlig. Gode oppvekstsvilkår i familie, barnehage, skole og fritid vil gi barn og unge muligheter til å utvikle god læring, sosiale relasjoner, fysisk og psykisk helse, og tilhørighet i et fellesskap de kan trives i. KrF jobber for inkludering og for å bekjempe utenforskap. Tidlig innsats er med på å forebygge dette. KrF støtter opp om at samarbeidsrutinene mellom barnehage og grunnskole, grunnskole og videregående skole videreutvikles for å legge til rette for et best mulig skoleforløp for barn og unge. 

Familien skal være den trygge rammen rundt oppveksten. For å få dette til, vil noen familier trenge hjelp og støtte. Barnevernet spiller en sentral rolle i dette hjelpearbeidet. Barnevernstjenesten, helsesykepleier-tjenesten, den pedagogisk- 

psykologiske tjenesten, tjenestene fra familiehusene og
må samarbeide tverrfaglig med hverandre og med
skolene. Tjenestene må arbeide mest mulig forebyggende.
KrF vil forsterke innsatsen for barn på fritiden. Vi vil jobbe for å få på plass en lavterskel kommunal ordning i samarbeid med frivillig sektor som sørger for at alle barn og unge får delta i minst en fritidsaktivitet. Ordningen må fange opp og sørge for at barn i lavinntektsfamilier og deres foresatte får den økonomiske støtten som må til for å kunne delta på lik linje med andre barn. 

Prognosene tilsier fall i barnetall i perioden, og det må gjøres noen tilpasninger i barnehagestrukturen. I områder med for mange barnehageplasser, vil KrF legge ned avdelinger framfor hele barnehager. Det forutsettes en bred dialog med ansatte, deres 

familievernkontorene barnehagene og 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

organisasjoner, og med barnas foresatte før strukturendringer gjennomføres. Krf vil revidere vedtatte prinsipper. KrF støtter ikke vedtatt prinsipp om store barnehager opp mot 200 barn. Vi ønsker ikke barnefabrikker hvor det enkelte barn står i fare for å bli lite sett. Det kan bli nødvendig med noen tilpasninger også i skolestrukturen. Også dette må gjøres med en bred involvering mellom alle berørte parter. Forutsigbare prinsipper skal vedtas, og KrF vil gå for prinsipper som ikke svekker tilbud og kvalitet. 

1.1 Barnehage 

Barnehagene i Drammen må bære preg av lek og trivsel. Barns lek skal gis de beste vilkår. Lekens egenverdi må anerkjennes. I et trygt fellesskap preget av god omsorg, variert lek og ulike kulturuttrykk, skal barna få utvikle vennskap, mestringsfølelse og positivt syn på seg selv og andre. 

KrF vil 

 • ha barnehagedekning i nærheten av bosted 
 • ha små og mellomstore barnehager 
 • at bemanningsnormen styrkes og gir hjelp til barn som trenger ekstra støtte 
 • beholde ansatte med spesialkompetanse, og innføre tiltak som hindrer at de 

slutter 

 • ha fortsatt redusert betalingssats for familier med vedvarende lav inntekt 
 • at offentlige og private barnehager behandles likt med hensyn til offentlig støtte 

1.2 Skole 

En god offentlig grunnskole, både faglig og sosialt, en skole som både utdanner og danner, er målet. Grunnskolen må derfor være preget av høy kvalitet. Den må minimum være bemannet etter normen for lærertetthet. Normen gjør det mulig å gi tilpasset opplæring, som elevene har krav på. Men dersom alle elever skal få tilpasset opplæring, er det også nødvendig med ressurser til spesialundervisning, faglig og sosialt, til barn som trenger dette. 

KrF er positive til friskoler basert på livssyn og alternativ pedagogikk som et supplement til den offentlige skolen.
KrF ønsker å legge til rette for at Drammen skal være en framtidsrettet studentby hvor studentene trives. Et godt samarbeid med næringslivet og frivilligheten er viktig for å lykkes med det. 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

KrF vil 

 • at det ved utlysning av lærerstillinger, søkes etter personer med kvalifisert 

utdanning 

 • at grunnbemanningen av lærere økes i Drammensskolen slik at ukvalifiserte 

vikarer utgjør et marginalt problem 

 • sørge for prioritering av ressurser til kompetanseheving 
 • at de praktisk-estetiske fagenes stilling i skolene styrkes 
 • at førsteklassingene gis mindre tradisjonell klasseroms-undervisning, 

mer barnestyrt frilek, fysisk aktivitet og utetid 

 • at skolene driver aktivt forebyggende og holdningsskapende arbeid mot 

mobbing 

 • at det økes antall plasser i de forsterkede enhetene, Sagstedbrua og Nøsted. 

Barnetrinnet inkluderes fra 5. trinn på Sagstedbrua når nye egnede 

lokaler muliggjør dette 

 • at skolene gir omfattende og systematisk opplæring i nettvett på alle skolens 

årstrinn 

 • at skoleveiene gjøres trygge ved å lage såkalte hjertesoner 
 • at leksehjelpstilbudet for 1. – 10. trinn gir tilgang til hjelp 

fra pedagogisk personale i størst mulig grad 

 • at gratis leirskole på barnetrinnet fortsetter 
 • fullføre rehabiliteringen og byggetrinn 2 på Veiavangen ungdomsskole 
 • Bygge ut Åskollen skole til 1-10 skole så snart økonomien tillater det 
 • Flerbrukshallen på Åskollen oppgraderes 

1.3 SFO 

Skolefritidsordningen må kunne tilby et mangfold av muligheter for frilek og organisert lek/aktiviteter for 1. – 4. trinn. Tilbud utover 4. trinn gis til elever med spesielle behov. Dette må ikke tas av den generelle grunnressursen, men komme som et tillegg, slik det også må gjøres for barn med spesielle behov 1. – 4. trinn. Ordningen trenger eksterne ressurser utover foreldrebetalt selvkost for å ivareta elever med spesielle behov. Det bør også legges til rette for at kulturtilbud som f.eks. musikk, dans, drama og teater og idrettstilbud fra foreninger og organisasjoner, kan inngå i SFO-tid. 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

KrF vil 

 • at skolefritidsordningen må ha pedagogisk utdannet leder, noe det ikke er krav 

om i dag 

 • gi fortsatt rom for idrettsfritidsordninger, IFO, og også gi kulturtilbud i ordinære 

skolefritidsordninger 

 • at barna serveres et ernæringsmessig bra måltid i løpet av skole/SFO-dagen, 

gjerne varmt, minst to dager i uka 

 • at lavinntektsfamilier tilbys rabatter og gratisplasser 

1.4 Helsestasjon, skolehelsetjeneste og barnevern 

Å bevare en god helse er grunnleggende viktig for alle barn og unge. Selv om de fleste barn og unge i Drammen har god helse, ser vi økte utfordringer knyttet til blant annet seksuell helse, psykisk helse og rus. Helsesykepleietjenesten skal minst være på nasjonal norm. Barnevern er vernet om barn og unge i en utsatt og sårbar situasjon 

der de voksne svikter. Barnevernet skal gi hjelp til sårbare barn og unge.KrFtarbarnasproblemer på alvor og vilat svikt skal oppdagestidlig.Det må derfor satses helsefremmende, forebyggende og reparerende. 

KrF vil 

 • at helsestasjon skal ivaretas i alle kommunedelene og ha et likeverdige tilbud 
 • at Drammensskolen skal ha kvalifiserte helsesykepleierstillinger 
 • at det fortsatt skal gis tilbud om foreldreveiledning, f.eks. til førstegangs- 

foreldre, foreldre med samlivsbrudd og aleneforeldre 

 • at alle 7. trinns elever gis mulighet til en samtale med helsesyke- 

pleier eller sosiallærer før start på ungdomsskolen 

 • å gjøre skolehelsetjenesten tilgjengelig også gjennom en nettbasert tjeneste 
 • at det forebyggende arbeidet mot rusmidler gjøres systematisk 
 • styrke fosterhjemsordningen i tråd med oppvekstreformen 

2 Helse og omsorg 

KrF s politikk skal beskytte menneskeverdet og legge til rette for at alle mennesker kan ivareta og styrke egen helse. KrF ønsker å sikre en verdig aldring for alle kommunens 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

innbyggere og gi alle den helsehjelpen de trenger. Dette innebærer en helhetlig omsorg der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt. 

2.1 Omsorg for hele familien 

Helsetjenestene samordnes til beste for alle som trenger det, og for de pårørende. Tjenestetilbud i bolig eller institusjon tilpasses med respekt for den enkeltes situasjon. 

KrF vil 

 • sikre nok omsorgsboliger og sykehjemsplasser i hensiktsmessige bygg med et 

tjenestetilbud som ivaretar den enkeltes verdighet 

 • at kommunen skal tilby rask oppfølging ved utskriving fra psykisk helsevern- 

institusjoner 

 • sikre oppfølging og koordinerte tjenester for barn med varig nedsatt 

funksjonsevne 

 • jobbe for en tilstrekkelig og stabil fastlegedekning 
 • opprettholde lavterskeltilbud innenfor psykiatri og rusomsorg 
 • jobbe for kompetente fagmiljø innen palliasjon 
 • og andre kroniske lidelser som f.eks. osteoporose som ca. 400 000 mennesker 

hvorav, 85 % kvinner, har i Norge. 

2.2 Aktive seniorer er en viktig ressurs 

Aktive eldre er en viktig ressurs for familier og storsamfunnet. Kontakt mellom generasjonene er av stor verdi for alle og motvirker ensomhet. 

KrF vil
• ha generasjonsmøteplasser og legge til rette for at ulike lag og foreninger kan 

møtes på helsesenter eller sykehjem
• tilby veiledningstjeneste for boligtilpasning slik at eldre kan bo lenger hjemme
• bruke velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten slik at den enkelte kan 

mestre sin egen hverdag
• tilby forebyggende helsearbeid for eldre, bl.a. legge til rette for lavterskeltilbud for 

trening og fysisk aktivitet for kronisk syke og eldre
• utvikle seniorsentrene til viktige sosiale møteplasser i samarbeid med frivillige 

organisasjoner/frivilligsentralene (matombringing, besøksvenn, spisevenn, 

handlevenn m.m.)
• videreføre »Den kulturelle spaserstokken»
• sikre at mennesker i kommunale omsorgsinstitusjoner får ivaretatt sine åndelige 

behov 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

• tilby sunn og næringsrik mat i institusjonene
• ha et aktivt sommertilbud for eldre og andre på kommunens institusjoner f.eks. 

med utgangspunkt i generasjonsmøter (sommerjobb for ungdom)
• opprette et eldreombud
• styrke kompetanseutviklingen i helse- og omsorgstjenesten
• gi ansatte i helse- og omsorgstjenesten en mulighet til å påvirke egen turnus- og 

stillingsstørrelse 

2.3 Sosialpolitikk for å hjelpe enkeltmennesket 

KrF tror på enkeltmenneskets unike verdi. Bolig, arbeid og fritidsaktiviteter er viktig for deltakelse og sosial inkludering. KrF står for en helhetlig ruspolitikk hvor forebygging og rehabilitering skjer både på samfunnsnivå og i samhandling mellom helsetjeneste, kommune og det enkelte menneske. 

KrF vil 

 • sikre støtte til frivillige og ideelle organisasjoner som f.eks. Amathea, Blå Kors. 

Evangeliesenteret, Evas Matkasse, Fontenehuset, Frelsesarmeen, Kirkens 

SOS, Kirkens Bymisjon, Maritastiftelsen og Stiftelsen Guts 

 • følge politiets anbefaling om tidspunkt for skjenkestopp 
 • at skolebygg og andre kommunale bygg hvor barn og unge er hovedmålgruppe 

skal være alkoholfrie 

 • ha flere rusfrie fritidstilbud til ungdom 
 • samarbeide med ideelle organisasjoner om individuelle rehabiliteringsplasser i 

rusomsorgen 

 • gi fleksibel hjelp til mennesker med nedsatt funksjon, f.eks. gjennom brukerstyrt 

personlig assistent (BPA) 

 • legge til rette for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)

3 Kultur, kirke, idrett og frivillighet 

Drammen er rik på kultur, idrett og fritidstilbud. Disse tilbudene har en egenverdi og er grunnleggende for livskvalitet og utvikling. Kultur er en kilde til kreativitet, opplevelse og kunnskap. Kommunen har naturgitte fordeler knyttet til nærheten til marka, Drammensfjorden og Drammenselva. 

KrF vil sikre et mangfoldig og stimulerende kulturtilbud til alle innbyggere. Frivilligheten og organisasjoner skal støttes og følges opp med både økonomiske ressurser, samarbeidsavtaler og utviklingsmuligheter. Drammensmarka og andre friluftsområder må sikres til rekreasjon og friluftsliv. 

3.1 Fritidsaktiviteter beriker livet 

Alle barn og unge, uansett funksjonsevne eller økonomi, skal ha mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet. KrF ønsker både å opprettholde og utvide tilbudet ved kulturskolene. 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

KrF vil 

 • at Drammens teater skal gis nødvendig støtte 
 • at ordningen med gratis øvingsrom på skoler videreføres 
 • sikre et godt svømmetilbud i hele kommunen 
 • bidra til å etablere ishall 
 • at kommunen gir mulighet til leie av lokaler til foreninger og lag
 • støtte rusfrie tiltak og aktiviteter rettet mot ungdom 
 • at idrettsmiljøer skal være alkoholfrie soner 
 • at utlån av sports- og fritidsutstyr legges til rette gjennom frivillige organisasjoner 
 • gi gode vilkår for Frivilligsentralen 
 • at Folkets hus i Krokstadelva, hvor deler av Drammen kulturskole holder til, 

vedlikeholdes og opprustes 

3.2 Et livssynsåpent lokalsamfunn 

KrF ønsker at Drammen skal være en livssynsåpen by, som tar på alvor den rolle tro spiller i innbyggernes liv. Kommunen skal være en god samarbeidspartner for livssynssamfunnene og støtte opp om trosfriheten. Kirken er og skal være en viktig samarbeidspartner og ressurs i beredskaps- og krisearbeid. 

KrF vil 

 • sørge for drift og vedlikehold og av kommunens kirker 
 • at barnehagene og skolene skal lære barn og unge om vår kristne kulturarv og 

de ulike religiøse tradisjonene som finnes i Drammen. Dette kan gjøres i 

samarbeid med trossamfunnene. 

 • styrke dialogarbeidet mellom religionene blant annet gjennom Drammen og 

omegn tros- og livssynsforum (DOTL) 

 • at elever kan samles til religiøs aktivitet i skoletiden på skolen 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

10 

3.3 Flyktninger, innvandring og integrering 

Drammen er en by med mange etniske grupper, kulturer og religioner. Elvebyen skal være positiv til nye mennesker uansett hvor de kommer fra. Innvandrere er en viktig ressurs og vi skal legge forholdene godt til rette for nye innbyggere. Flyktninger, som flykter fra krig, utrygghet og sult, skal få et nytt hjem i byen vår. Samtidig må vi arbeide for integrering, nye arbeidsplasser og opplæring i norsk kultur og språk. 

KrF vil 

 • følge IMDIs anbefalinger når det gjelder antall flyktninger 
 • være åpen for et ekstra løft i forbindelse med flyktninger fra Ukraina 
 • støtte kombinasjonsklassene ved Åssiden skole 
 • legge forholdene til rette slik at innvandrere får opplæring og arbeid 
 • ha en ansettelsespolitikk i kommunen som øker andelen innvandrere 

4 Tekniske tjenester – næringsliv, miljø og samferdsel 

KrF vil være med å tilrettelegge for at næringslivet skal trives og utvikle seg i Drammen. KrF vil arbeide for et aktivt og attraktivt bysentrum i Drammen, Mjøndalen og Svelvik. Det er også nødvendig å sikre landbrukets rolle i næringspolitikken ved at produktive landbruksarealer og kulturlandskap opprettholdes. Jordressursene våre må bestå til matvareproduksjon. 

4.1 Næringsliv og arbeidsplasser 

KrF ser på næringslivet i kommunen som en viktig og kraftfull ressurs. KrF ønsker en god miks mellom kommunale tjenesteleveranser, ideelle og private aktører. KrF ser positivt på utbyggingen av det nye sykehuset og Helseparken, og i samarbeid med Lier kommune Fjordbyen. 

KrF vil 

 • at Drammen skal fremstå som en JA-kommune der det skal være gode 

muligheter for å utvikle og drive virksomhet 

 • jobbe for et sterkt jordvern og bevaring av det biologiske mangfoldet 
 • at plan- og byggesaksavdelingen skal fremstå tydelig, løsnings-orientert og 

profesjonell, og utøve sin virksomhet med god service og forutsigbare tidsfrister 

 • ha et godt samarbeid med Byen Vår Drammen, handels- og serviceforeningene 

i Mjøndalen og Svelvik og andre det er naturlig å samarbeide med 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

11 

4.2 Attraktive sentra gir levende handel 

Sentrum i Drammen, Mjøndalen og Svelvik er byens hovedarena for handel, offentlig og privat tjenesteyting, kultur og opplevelser. Sentrum skal være attraktive møteplasser for mennesker i kommunen. Et godt og variert handelstilbudog kulturtilbud for alle generasjoner er av stor betydning for folk og gir liv og gode opplevelser. KrF mener at parkeringsavgift må være en nødvendig regulator av tilgjengelige parkeringsplasser, men ikke primært ha som mål å tilføre ekstra inntekter til kommunen. 

KrF vil 

 • at sentraene skal fremstå som attraktive møteplasser med gode tilbud innen 

handel, service og kultur 

 • at sentrum fremstår med gode og varierte rom, åpne fasader med 

publikumsrettet virksomhet og trivelige fysiske og estetiske omgivelser 

 • støtte opp om viktige arrangementer og aktiviteter i alle sentrumsområdene som f.eks. Skisprinten, Elvefestivalen, Globusfestivalen, Mjøndalsdagene, 

Svelvikdagene m.m. 

 • bevare søndagen som en annerledes dag 

4.3 Samferdsel, kollektivtilbud og arealutvikling 

Samferdsel må dreies i klimavennlig retning, likeledes arealbruken. By- og tettsteder må ha et godt utbygd kollektivtilbud. Flere daglige reiser må kunne gjennomføres uten bruk av privatbil. Samferdsel henger også sammen med videre utvikling av boliger og arbeidsplasser. Boområder må i størst mulig grad være bilfrie. Buss og bane skal kunne brukes av de fleste til arbeid og andre aktiviteter. Gang- og sykkelnettet må prioriteres høyere. 

KrF ser behovet for videreføring av en statlig belønningsordning og en fremtidig bymiljøavtale selv om denne er avhengig av trafikantbetaling. Å forbedre fremkommelighet for kollektivtrafikken krever også nye veier. KrF vil arbeide for reduksjon av en eventuell bompengebelastning med hensyn til husstander med lav inntekt. 

KrF vil 

 • at folkerike kommunedeler må ha bussavganger hvert 10. minutt 
 • ha økning i bruk av kollektive løsninger i privat – og næringstransport 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

12 

 • bygge ut et godt og sammenhengende veinett for syklende og gående
 • bidra til ny bymiljøavtale for Drammen selv om det krever trafikantbetaling 
 • ha en miljøvennlig parkeringsstrategi som også spiller på lag med nærings- 

livets og innbyggeres behov 

 • at nye boligområder tilrettelegges slik at barnehage, skole og nærbutikk kan nås 

uten bruk av privatbil 

 • ha en arealpolitikk som tar hensyn til biologisk mangfold og jordvern 
 • bidra til restitusjon av miljøskadede arealer 
 • arbeide for å finne en løsning for Svelvikveien 
 • arbeide for at lokalisering av ny tømmerhavn i Østlandsområdet blir et 

interkommunalt ansvar, og at etableringen blir en tydelig del av Det grønne skiftet mht forsvarlig og trygg veitransport, jernbanetilknytning, havnemuligheter og natur og miljø. 

 • ha samme billettpris på bussene i hele kommunen 
 • arbeide for en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Svelvik sentrum 

og Berger 

4.4 Klima og miljø til beste for innbyggerne 

En av grunnverdiene til KrF er forvalteransvaret. Vi mennesker har fått et ansvar for å forvalte den jorda vi lever på. Hvordan vi takler klima- og energispørsmålene vil avgjøre vår framtid. KrF legger FNs 17 bærekraftmål til grunn for sine prioriteringer. Matjord skal brukes til å dyrke mat. Rekreasjonsområder nær boligområder skal ivaretas og tilrettelegges. Klimautslippene må ned. Det skal oppnås betydelige utslippsreduksjoner i hele kommunen via klimastrategier og klimasatsninger. Dette må gjøres i samarbeid med næringslivet, fylkeskommunen og staten. 

En matkastelov, som KrF gikk i front for å opprette allerede i 2016, kan bli vedtatt i 2024. I påvente av denne, vil KrF at Drammen kommune jobber aktivt for å redusere matsvinnet i egen organisasjon, i matvarebransjen, hotell- og restaurantnæringen m.m. Matvaresvinnet står for 8 % av klimautslippene i Norge, og kan lett reduseres. 

KrF vil: 

 • jobbe for en miljø- og klimavennlig jordbruks- og skogdrift 
 • ha et sterkt flomvern 
 • jobbe for at luft og vassdrag skal bli renere, og for en ren, plastfri og livskraftig 

fjord 

 • ha sentre for reparasjon og gjenbruk i kommunen 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

13 

 • tilby gratis rådgivning til innbyggerne som ønsker en trinnvis rehabilitering av boliger og næringsbygg 
 • etablere en markagrense 
 • at bruktbutikker skal kunne levere avfall gratis til avfallshåndtering 
 • ha bytteboder på kommunens miljøstasjoner 
 • redusere matsvinnet i egen organisasjon og i storsamfunnet i samarbeid med 

RfD, næringsliv og frivillig sektor 

4.5 God økonomistyring sikrer videre vekst 

KrF vil prioritere god økonomistyring i Drammen. Det er en viktig forutsetning for videre vekst og utvikling av kommunen. Kommunens muligheter, så vel som den politiske handlefriheten, er avhengig av god økonomi.
Det er derfor viktig at kommunen prioriterer vedlikehold av bygninger og ivaretar sine eiendommer og verdier på en forsvarlig måte, slik at etterslepet ikke blir en økonomisk belastning. Det samme gjelder også for parker, lekeplasser og grønne lunger i alle +kommunedeler. Det bør heller være færre, men godt vedlikeholdt steder, enn mange dårlig stelte og uestetiske plasser. 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

Kristelig Folkepartis liste ved kommunevalget 2023 

 1. Billy Taranger 
 2. Turid Solberg Thomassen 
 3. Harald Flem 
 4. Hava Biser-Ihtiman 
 5. Gudrun Vassbø Skalstad
 6. Arne Pedersen 
 7. Odd Gusrud 
 8. Geir Rise 
 9. May-Lise Standal 
 10. Kåre Magne Nielsen 
 11. Rayne Duda Usen 
 12. Sigrun Brekke 
 13. Andreas Fevang 
 14. Berzat Ihtimani 
 15. Tor Kjell Valvik 
 16. Judith Nyarukemba 
 17. Gunnar Standal 
 18. Håvard Nielsen 
 19. Lay Gay Htoo Kham 
 20. Berit Hedvig Rygh 
 21. Arne Hyttedalen 
 22. Marit Nielsen 
 23. Hagos Ghebremichael Tecle 
 24. Sung Chin Par Hlawn Ching 
 25. Tesfalem Mirach Teame 
 26. Bersabel Bella Berhe 
 27. Elysée Elias Zola Cihiluka 
 28. Morten Kravik 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

10 hovedpunkter i programmet 

1 OPPVEKST OG UTDANNING
Barnehager hvor barna blir sett
KrF vil kjempe for små og mellomstore barnehager beliggende i nærmiljøet med minimum to opptak i året. Partiet vil gå inn for at bemanningen styrkes slik at barna får nødvendig omsorg og oppmerksomhet.
Mer lek i 1. klasse
Lek er barns foretrukne læringsform og har stor betydning for hjernens utvikling. KrF vil gå inn for mer undervisning basert på lek og mindre tradisjonell klasseromsundervisning for seksåringene. 

2 HELSE OG OMSORG
Eldreomsorg for alle
Sikre eldre plass i omsorgsboliger og sykehjem etter fritt brukervalg. KrF vil jobbe for en helhetlig eldreomsorg der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt, basert på brukermedvirkning. KrF vil styrke forebyggende helsetjenester og legge til rette for at alle våre innbyggere kan ivareta og fremme egen helse. Krokstadelva sykehjem realiseres. 

3 NÆRINGSLIVET
Tjenesteleveranser fra kommunen, private og ideelle
Næringslivet i kommunen er en viktig og kraftfull ressurs. KrF vil jobbe for at innbyggerne skal få de tjenestene de trenger, gjennom en god kombinasjon av private, ideelle og kommunale aktører. 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027 

16 

4 KULTUR, KIRKE, IDRETT OG FRIVILLIGHET
Fritidsfond for barn og unge
KrF vil lansere Drammen Fritidsfond for barn og unge (6–18 år) som trenger økonomisk støtte til fritidsaktivitet. Aktiviteten kan være alt fra idrett til kultur, speider eller hobby. Ingen skal av økonomiske årsaker hindres i en meningsfull fritid. 

En livssynsåpen kommune 

KrF vil styrke trosfriheten gjennom å gi livssynssamfunnene gode arbeidsvilkår. Partiet mener at elever skal ha adgang til å utøve religiøs aktivitet i friminuttene. 

Frivilligheten skal gis gode vilkår 

KrF vil kjempe for å sikre frivilligheten gode arbeidsvilkår gjennom økonomiske ressurser og kommunale samarbeidsavtaler. Partiet vil gå inn for at idrettslagenes haller skal behandles likt i hele kommunen. 

5 STEDSUTVIKLING, SAMFERDSEL, MILJØ OG KLIMA
Tettstedsutvikling i hele kommunen
KrF vil behandle Drammen, Mjøndalen og Svelvik likeverdig og jobbe for gode tilbud innen handel, service og kultur i alle tre sentrumsområder. Partiet vil gå inn for gratis parkering på kveldstid i sentrumsområdene. En bussbillett skal koste det samme i hele kommunen. 

Bymiljøavtale med staten 

KrF vil kjempe for å sikre ny bymiljøavtale med staten for å oppnå nullutslipp og nå klimamålene for kommunen. Om nødvendig går KrF inn for gradert brukerbetaling etter betalingsevne på enkelte veier. Partiet vil gå inn for ny Svelvik-vei, utvidet kollektivtilbud og utvide strekningene med gang- og sykkelveiene. 

Klima, miljø og matsikkerhet 

KrF vil kjempe for en ren og plastfri Drammensfjord. Partiet vil gå inn for å tilby gratis rådgivning til alle som ønsker trinnvis rehabilitering av boliger og næringsbygg i klimavennlig retning. KrF vil jobbe for å sikre matjorda og det biologiske mangfoldet i kommunen. 

Drammen KrFs kommunale program for 2023-2027