Kommuneprogram 2023-2027

Kristeleg folkeparti er i alt sitt politiske arbeid forplikta på det kristne menneskesynet, nestekjærleiksbodet, tenesteoppdraget og forvaltaransvaret.

Kyrkje og kristenliv

KrF vil arbeida for:

 • å gi kyrkja gode økonomiske vilkår til å utføra oppgåvene sine.
 • godt vedlikehald av kyrkje og gravplass.
 • gode vilkår for frivillig arbeid.

Skule og barnehage

KrF vil arbeida for:

 • auka støtte til born som treng ekstra oppfølging
 • å gi kurstilbod til lærarar og foreldre som har born med spesielle behov.
 • at kristne grunnverdiar skal prega skule og barnehage.
 • tilrettelegging til meir samhandling mellom heimane og skulen
 • at barnehagetilbodet og skule må vera mest mogleg knytt til naturen og nærmiljøet.
 • meir leikbasert læring i småskulen
 • meir praktisk læring i skulen

Alkohol, narkotika og andre rusmidlar

Rus er framleis årsak til store helse- og sosialproblem i landet.

KrF vil arbeida for:

 • å støtte gode, rusfrie fritidstilbod.
 • at kommunale tilstellingar er rusfrie.
 • ein restriktiv alkoholpolitikk.
 • god kontroll med verksemder og lag som har løyve til å selja alkohol
 • eit aktivt og målretta kommunalt rusførebyggjande arbeid.

Helse og omsorg

KrF ynskjer å skapa trygge livsvilkår for alle som bur i Bokn.

KrF vil arbeida for:

 • å sikra eit godt førebyggjande helsearbeid for alle.
 • at psykisk sjuke får eit tilstrekkeleg tilbod.
 • at det er tilgjengelege bustadar til innbyggjarar med spesielle behov

Kultur og verdival

KrF vil arbeida for:

 • aktivt og godt samspel mellom det frivillige og det offentlege.
 • å støtte arbeidet som vert drive av frivillige og frivillige organisasjonar.
 • å støtte varierte aktivitetar for eldre
 • å støtte fleirkulturelle aktivitetar
 • et aktivt og positivt ungdomsmiljø

Familiepolitikk

Familien er den grunnleggjande byggesteinen i samfunnet vårt.

KrF vil arbeida for:

 • å styrkja regionalt samarbeid om familierådgiving og samlivskurs.
 • at alle barn uansett familieforhold blir tatt vare på og får omsorg og gode oppvekstvilkår.
 • at familiar som treng hjelp må få dette mest mogleg gjennom heimebaserte tiltak.
 • at kommunen gir god informasjon om Boknasamfunnet til innflyttarar, og at det blir kjekt på

Bokn for alle.

Næringsverksemd

Eit velfungerande og aktivt næringsliv er ein føresetnad for å sikra velferdssamfunnet.

KrF vil arbeida for:

 • god service og kort handsaming frå kommunalt hald.
 • fleire nye arbeidsplassar på Bokn
 • å sikra næringsareal med lett tilgang til sjø.
 • at det vert laga kvileplass for tungtransport m/service på Bokn
 • godt samarbeid med andre kommunar på Haugalandet om næringsutvikling.
 • godt vedlikehald av kommunale vegar og eigedommar.
 • å få ein god utvikling på område frå og med Knarholmen og sørover.
 • å tilføre næringsfondet meir midlar
 • å realisere hamneprosjektet på Austre Bokn

Jordbruk

Eit aktivt jordbruk i Bokn er nøkkelen til det varierte kulturlandskapet vi har i dag.

KrF vil arbeida for:

 • å leggja til rette for eit attraktivt og produktivt jordbruk.
 • å sikra at bu- og driveplikta vert håndheva.
 • vern av dyrka og dyrkbar jord, ved at jord ikkje blir bustad- eller næringsområde.
 • å oppmuntra til at jordbruksjord utan bygningar vert seld som tilleggsjord.

Kommunikasjon og sam­ferdsel

Gode kommunikasjonsløysingar er viktig for å sikra busetting og næringsliv i alle deler av kommunen.

KrF vil arbeida for:

 • god planløysing for E39 gjennom Bokn
 • minimalisere inngrep i miljøet ved bygging av ny E39
 • å få ruste opp kommune- og fylkes vegar til eit høgare akseltrykk
 • å betre kollektivtilbodet for vidaregåande elevar frå Bokn

Miljø og natur

KrF vil arbeida for:

 • å ta vare på den varierte og fine naturen i kommunen.
 • å legge til rette for balansert bruk av naturen til friluftsliv og næring
 • stimulere tiltak som kan stoppe tilgroing.
 • stimulere til energisparande tiltak og bruk av nye energikjelder.
 • mindre bruk av plast
 • å motivera til «plogging»

(plogging er en mosjonsform som kombinerer jogging og plukking av boss)

Bustadbygging

KrF vil arbeida for:

 • at kommunen har regulerte områder til husbygging på meir en ein plass.
 • at kommunen legg til rette for byggefelt med varierte og attraktive tomter.
 • at det er mogleg å byggja større hus med fleire bueiningar med livsløpsstandard