Program

Program for Balsfjord KrF – kommunestyrevalget 2023

KrF sin politikk bygger på alle menneskers likeverd, omsorg for våre medmennesker og ansvar for å forvalte natur og miljø til beste for oss selv og kommende generasjoner. Dette er sentrale verdier i vår kristne kulturarv.

Balsfjord kommune har med sin beliggenhet, næringsgrunnlag og kulturtilbud gode muligheter for befolkningsvekst. Med flere innbyggere blir det lettere å utvikle gode tjenestetilbud og samtidig holde et lavt skatte og avgiftsnivå. I alt vårt arbeid vil vi ha stort fokus på å ta vare på natur og miljø. 

I kommende kommunestyreperiode vil Balsfjord KrF prioritere å jobbe med følgende saker:

Næring

-Støtte opp om etablering av fjernvarmeanlegg basert på biobrensel i Nordkjosbotn og Storsteinnes.

-Tilby grundere hjelp til bedriftsetablering

-Lage en egen tiltaksplan for utvikling av kommunesentret med søkelys på trivsel, handel, arbeidsplasser og sentrumsbebyggelse.

-Ta initiativ til et eget landbruksprogram med formål å sikre mat-/jordbruksproduksjon

-Ta et kommunalt medansvar for landbruksmessa med markedsføring av kommunen

-Utnytte vår nærhet til Tromsø for å skape næringsutvikling og befolkningsvekst. 

-Videreutvikle et godt samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv om næringsutvikling og markedsføring.

-Legge til rette for fiskeoppdrett i landbaserte anlegg

Oppvekst og utdanning

-Tilføre skolene mer penger til uteområde, læremidler og praktiske aktiviteter

-Prioritere innkjøp og bruk av lærebøker for å redusere elevens skjermtid.

-Gjennomføre en kontaktordning med ungdom fra Balsfjord under utdanning med sikte på å få flest mulig til å etablere seg i Balsfjord.

-Innføre fritidskortet med 2000 kr pr barn i alderen 5 – 15 år for å sikre at alle får anledning til å delta i fritidsaktiviteter

-Etablere egne undervisningstilbud for elever som ikke passer inn i den tradisjonelle skoledagen.

-Bidra til å sikre sommerjobb til all skoleungdom fra Balsfjord, for eksempel gjennom en egen koordinator.

-Øke den pedagogiske bemanningen i barnehagene

Bosetting

-Legge til rette for spredt boligbygging

-Gi etableringstilskudd til ungdom under 35 år som bygger ny bolig i Balsfjord. 

-Ta i bruk boligpolitiske tiltak som Leie til Eie og mer boligbygging i kommunal regi

-Frigjøre sentrumsnære arealer til boliger og leiligheter

Omsorg

-Etablere sentrumsnære botilbud for eldre, med tilbud om varierte eierforhold.

-Ha et særlig fokus på tilbud til mennesker i en vanskelig livssituasjon.

-Legge til rette for samarbeid med ideelle organisasjoner om utvikling og drift av kommunale tjenester og velferdstilbud

-God tilrettelegging for eldre som ønsker å bo heime lengst mulig

Kommunal drift

-Øke den faste bemanningen i skole, barnehage og omsorg for å redusere sykefravær og ivareta vikarbehov

-Legge til rette for at kommunalt ansatte tilbys hele stillinger 

–Føre en god personalpolitikk for å sikre nyrekruttering og å beholde de ansatte.

Diverse

-Sørge for overføringer til Kirkelig fellesråd som gjør det mulig med godt vedlikehold av kirkebygg og gravsteder

-Følge opp samferdselstiltak i Balsfjord overfor fylke og stat som utbedring av veistandard og forlengelse av gang- og sykkelvei langs E6 og E8 i Nordkjosbotn.

-Hensynet til natur og miljø må prioriteres svært høyt i alt kommunalt planarbeid, drift og tjenesteproduksjon.

-Utvikle oppfølgingstiltak for å hjelpe flere flyktninger og innvandrere ut i arbeidslivet.

-Videreutvikle ordningen med utlån av frilufts- og sportsutstyr til bruk i skole og fritid.