Valgprogram Aremark KrF

Kristelig Folkeparti har et menneskesyn som innebærer at det enkelte menneske er unikt og uendelig verdifullt.
Aremark Kristelig Folkeparti ønsker å bygge sin politikk på de kristne grunnverdiene. De menneskelige, materielle og kulturelle verdiene bør forvaltes til fellesskapets beste.
Vi vil verne om kulturarven og gjøre Aremark kommune til et attraktivt og levende bygdesamfunn.

Oppvekst og utdanning

Aremark barnehage og skole skal ha høy kvalitet og fortsatt bygge på kristne verdier.

KrF i Aremark vil fremme et menneskesyn i barnehage og skole der vi er to kjønn, og gi barn og unge et godt grunnlag for å utvikle seg til robuste og selvstendige mennesker med respekt for hverandres ulikheter.

Barnehagen skal være trygg, inkluderende og utviklende for barna.
Barnehagen skal være fleksibel og tilpasset den enkelte families behov.
Skolen skal være et godt sted å lære og et godt sted å være. Skolen skal jobbe aktivt mot mobbing blant annet med fokus på MOT-prosjektet.
Barn og unge skal vokse opp til å bli selvstendige individer som ser forskjell på rett og galt, godt og vondt.

KrF har som mål å sikre skolen nødvendige materiell -og personellressurser og forutsigbare rammebetingelser så kompetansen kan beholdes.
KrF vil sikre skolen nødvendige ressurser til data og IT undervisningen. Vi ønsker at elevene skal få ha sin egen pc/nettbrett i hele skoleløpet, men ikke på bekostning av lærebøker

Aremark skole må ha et skoletilbud fra 1. til og med 10. trinn. Skoleveien må være trygg og ikke unødig lang.

Skolefritidsordningen er et viktig tilbud til barn som vi fortsatt ønsker å legge til rette for.

Vi vil at kompetanse og kompetanseutvikling skal ha høy prioritet for førskolelærere, lærere og ledere i barnehage og skole.

Kultur og fritidsaktiviteter

Barn og unge i Aremark skal ha et variert aktivitets tilbud. Det skal legges til rette for frivillige lag, organisasjoner og menigheter.
Kulturskolen må ha et variert tilbud. Krf vil gi støtte til fritidskort for barn/unge.

Menneskeverd i sentrum

Den norske kirke, frikirkesamfunn og de kristne organisasjonene er viktige bærere av den kristne arven. Vi ønsker at det kristne barne- og ungdomsarbeidet skal være et godt aktivitetstilbud i kommunen.
Vi ønsker å gi Menighetsrådet økonomiske støtte til en barne- og ungdomsarbeider.

Kristelig Folkeparti vil at både svømmehallen, ungdomsklubben og idrettshallen skal være aktivitetstilbud i kommunen vår.

Trygghet og trivsel

KrF vil senke eiendomsskatten slik at kostnadsnivået for den enkelte familie ikke blir så stort.

KrF vil legge til rette for frivillig arbeid, både gjennom frivilligsentralen og andre. Vi vil gi støtte til tiltak som styrker familien.
Familien er en byggende enhet i vår samfunnsstruktur. Kristelig folkeparti vil gi kommunale tilskudd til samlivs kurs og annen faglig hjelp i offentlig eller privat regi. Familier som opplever vanskelige perioder, må få støtte og hjelp til å stabilisere situasjonen.

Frivilligsentralen er en viktig instans i bygda vår. Det frivillige arbeid skaper verdier og er en viktig ressurs.

KrF vil være pådriver overfor sentrale politikere for å unngå sentralisering og utarming av nærdemokrati og lokalsamfunn. Vi ønsker nærvær av politi og offentlige tjenester deriblant et tilgjengelig NAV kontor.
Aremark har tatt på seg en viktig rolle ved å ta imot mennesker på flukt. KrF ønsker å styrke dette arbeidet ved at både integrering, fellesskap og omsorg blir en naturlig del av våre holdninger i hverdagen.

Helse og omsorg

Legekontor og helsestasjon skal gi innbyggerne et godt behandlingstilbud innen fysisk og psykisk helse.
KrF vil styrke det psykiske helsetilbudet i kommunen.

Aremark kommune skal gi omsorgstjenester tilpasset den enkeltes behov, og benytte seg av mulighetene som nye innovative løsninger gir.
KrF ønsker et pårørenderåd for brukere av omsorgstjenester.
Fosbykollen skal opprettholde en standard som til enhver tid er i pakt med samfunnets krav.
Tilbud om fastlege til alle i Aremark
KrF vil arbeide for å få tilbake et lokalt tilbud innenfor tannhelse og skoletannlege.

Kommunen har i dag et differensiert botilbud til mennesker som trenger omsorg og bistand, og det vil KrF at vi fortsatt skal ha.
«Spise sammen tilbud» for enslige eldre.
Det er et hovedmål for Kristelig Folkeparti at alle skal ha en alderdom hvor livskvalitet, verdighet og omsorg preger hverdagen. Derfor må en aktivitørstilling/ ergoterapaut opprettes ved sykehjemmet.

Natur og miljø og klima

Aremarks natur skal bli forvaltet på en måte som fremmer aktivt bruk, både av inn- og utmark. Lokale interesser skal også prioriteres hva angår bestanden av rovvilt.

KrF vil jobbe for en direkte fellingstillatelse når rovdyr angriper husdyr.
Aremark har en vakker og rik natur. Vi må sørge for at den forblir en kilde til berikelse og naturopplevelser.

Jakt og friluftsliv er en del av vår kultur og skal ha høy prioritet.
KrF vil arbeide for å opprettholde elgvaldene som tidligere og ha en forvaltning av elg i samråd med valdene. Rådyr, hjort og villsvin må forvaltes slik at det minsker skader på inn- og utmark og reduserer trafikkfaren.
En rovviltbestand skal forvaltes med hovedvekt på lokale nærings -og friluftsinteresser.

Kommunen skal i sin politikk ta ansvar for reduksjon av klimautslippene.
Vi vil i vedtak hente ideer fra klimavettreglene som er relevante for kommunen. Krf vil gå inn for utvikling av grønn energi i kommunen.

Utvikling av bomiljø

Befolkningstilveksten er for tiden liten i Aremark. Kommunen bør derfor legge til rette for en bærekraftig tilflytting til kommunen. Det blir derfor viktig at kommunen legger til rette for et variert bosettingsmønster. Aremark har store arealer med muligheter for et variert bosettingsmønster. KrF ønsker å prioritere rehabilitering av vann og avløp for å sikre en trygg vannforsyning.


Vi kan se for oss følgende boalternativer:
• Vanlige boliger/leiligheter
• Klyngetun/økolandsby
• Muligheter for spredt bebyggelse
• Stimulere til at tomme hus og gårder tas i bruk.

Næring

Aremark er en landkommune hvor det ligger til rette for tradisjonelt landbruk og småskala-næringer.

Arbeidsgiveravgiften må reduseres for små distriktskommuner som over år har kjempet for næringsutvikling og etablering av arbeidsplasser. En ubetydelig kostnad for staten som vil gi store muligheter for mindre kommuner.

Med flotte offentlige friluftsområder/campingplasser i kommunen, vil KrF være med på å legge til rette for den aktivitet og utvikling disse står for.
Alle former for turisme må det legges til rette for uten at naturverdier og kulturlandskap forringes. KrF ønsker at grunneiere med egnede områder gis muligheter for gårdsturisme med etablering og utvikling av tilbud rettet mot ferie og fritid.

KrF går inn for at kommunen tilrettelegger for en egen næringsplan og en offensiv markedsføring av bygdas muligheter for næringsvirksomhet.


Samferdsel

Innføringen av DAB har ikke vært vellykket i Aremark. Mange steder er dekningen svært dårlig. Skal dette særegne radiokanalsystemet bli permanent må dekningsgraden vesentlig styrkes. Utbygging og
forsterkning av mobil- og fiberdekningen til hele bygda, må videreføres.

Kommunen må ha et aktivt fokus på gode og rimelige kollektivløsninger i samarbeid med fylkeskommunen som gir gode Flex løsninger.
Kristelig Folkeparti vil bruke alle muligheter for at de gjenstående fylkesveier med grus, skal få fast dekke.

Riksvei 21 er vår viktigste ferdselsåre med forbindelse til E6 og E18.
God standard og sikkerhet er et minstekrav til veimyndighetene.