Partiprogram 2023-2027

Krf er et kristendemokratisk parti. Vi bygger på det kristne menneskesynet. Hvert menneske har en unik verdi. Nestekjærlighet og forvalteransvar er sentrale begreper. Vi ønsker å stå på de svakes side. Samfunnet vårt må bygges nedenfra og de nære relasjoner har derfor avgjørende betydning. 

Våre naturgitte resurser skal brukes på en bærekraftig måte. 

Vi er et sentrumsparti og er åpen for et konstruktivt og respektfullt samarbeid alle partiene.  

Alvdal KrF vil søke å utføre sin lokalpolitikk i lyset av dette grunnsynet. Dette vil bla. a bety: 

  • Barn og unge: Fokus på barn og unge. Hvert barn må bli sett og få mulighet til å utvikle sine evner og sine sosiale kvaliteter i lokalsamfunnet vårt. Viktig med gode samhandlingsfora for alle som arbeider med barn og unge. Aktivt søke å motvirke utenforskap. Skape gode «møtepunkter» for barn og undgom , tilrettelegge gode rammebetingelser for barnehagene. («En god barndom varer hele livet»)  
  • Familien: Tilrettelegge for et trygt og stabilt familieliv. Familien er «grunnenheten» i lokalsamfunnet og derfor viktig for et godt lokalsamfunn. Vi må gi god og tilpasset rådgiving uavhengig av hvordan familieenheten er sammensatt. 
  • Eldre: Støtte opp om aktivitetstilbud for eldre med et differensiert tilbud der en vektlegger deres ressurser. Gi fleksible botilbud tilpasset mestringsnivå. Å skape trygghet er avgjørende. Ha rikelig med sjukeheimsplasser for å fange opp akutte behov. Tiltak for å forberede eldre til alderdomsperioden. («Helsestasjon for eldre»). Aktivt motvirke at eldre opplever «utenforskap» i vårt digitaliserte og teknifiserte samfunn 
  • Frivilligheten: Frivilligsentralen bør fungere som et nav i frivillighetsvirksomheten i bygda og få de ressurser som trengs. Vurdere etablering av en «fadderordning» for flykninger som kommer til bygda for å for bedre integrering. 
  • Næringsliv: Tiltak for å ivareta allsidig næringsliv der en spesielt retter fokus mot små og mellomstore bedrifter. Søke å utnytte de fortrinn vi har. Bærekraftig utvikling av turismen (hytter og turstier, Tron og Jutulhogget. Seterturisme). 
  • Landbruket: Bidra aktivt til å beholde og videreutvikle jordbruket i Alvdal med vekt på utnytting av beiteressursene i utmarka og bruk av sæterområdene. Tilrettelegge for et godt fagmiljø med vekt på bondens fysiske og psykiske helse. Landbruket er viktig for landets beredskap og for bosetningen i vårt område. Sikre en stabil og god veterinærtjeneste. 
  • Energiberedskap: Kartlegge lokale muligheter for energiproduksjon (solceller, vindkraft og småkraftverk i vassdrag). Energiøkonomisering.  
  • Steia: Fortsatt utvikle og markedsføre Steia som et unikt bygdesenter og møteplass. («Stasjonsbyen Lille Elvdal») Åpent bibliotek med turistinfo og andre aktiviteter. Ladestasjon for elbiler i tilslutning til Steia.  Opplysende skilting og avkjøringsfelt på riksvei 3. 
  • Helse: Tenke helsefremmende og sjukdomsforebyggende tiltak innen alle sektorer i kommunen. Legge spesielt vekt på psykisk helse. Ha en aktiv og konsistent alkoholpolitikk.  Søke å nå ungdommen spesielt med opplysning om faren ved bruk av rusmidler.  
  •  Forvalte arven etter Kari og Kjell Aukrust på en måte som ivaretar verdiene og fremmer bygdas renommé. 

*Drive en flyktningpolitikk der vi beflitter oss på å jobbe aktivt med integrering. Søke å overta mere av språkopplæringen i kommunen.  Etablere sysselsetting for flykninger gjerne i samarbeid med frivilligheten. 

 * Søke å tilpassa alle arrangementer i kommunen for funksjonshemmede

*Interkommunalt samarbeid for å rekruttere fagfolk. Desentralisering av fagutdannelse. Tilrettelegge med fleksible arbeidsordninger der det er hensiktsmessig («Nordsjømodell»)