Avlastning på resept

Mange pårørende tar stor belastning for fellesskapet med å stelle og stille opp for syke familiemedlemmer. De aller fleste ønsker å gjøre det og ønsker å kunne ha den hjelpetrengende boende hjemme lengst mulig. Helsevesenet og samfunnet er helt avhengige av denne store private innsatsen.

Samfunnet er helt avhengig av den private innsatsen

Flere eldre står i denne krevende omsorgssituasjonen i nære relasjoner med for eksempel demenssykdom eller andre alvorlige sykdomsforløp. Da er de både pårørende og omsorgspersoner på samme tid. Dette kan være svært vanskelig over tid, og kan gå på egen helse løs. Derfor har de behov for pusterom og hjelp til avlastning slik at de kan fortsette å stå i en krevende omsorgssituasjon over tid. For eldre utenfor arbeidslivet er det for dårlige rettigheter for avlastning.

Dette er viktig, både for den enkelte og for fellesskapet. KrF vil gi fastlegene rett til å pålegge avlastning, betalt av det offentlige, for de som ikke lenger er i arbeidslivet, på samme måte som når de sykemelder en yrkesaktiv. Behovet til den pårørende kan da vurderes ut fra den enkeltes helse, hjemmesituasjon og totaliteten i situasjonen.

I dag er det stor variasjon mellom kommuner som er flinke å gi avlastning og dem som mangler gode ordninger. Fastlegen har allerede en rolle med å kunne vurdere hvor mye avlastning den pårørende har. Men kommunen er ikke nødt til å følge det. Dette forslaget vil forplikte kommunen til å følge opp, på samme måte som en arbeidsgiver ikke kan protestere dersom arbeidstakeren blir sykemeldt. 

Denne ordningen vil fellesskapet tjene på, blant annet ved at man utsetter behovet for institusjonsplass. Ressurser handler like mye om menneskelige ressurser og tilstrekkelig med avlastningstilbud, som penger. Dette vil gjøre det enklere for pårørende å ta på seg, og stå i, omsorgsarbeid i hjemmet. Særlig vil det være viktig for den store gruppen med eldre, der den ene i et parforhold trenger hjelp. Vi tror dette vil  øke livskvaliteten hos både den som får og gir hjelp. 

Kristelig Folkeparti vil:

  • Legge til rette for bedre ordninger med omsorgslønn og avlastningstiltak for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjeneste, og utvide pleiepengeordningen til også å gjelde eldre i livets sluttfase.
  • Utrede innføring av 10 «pårørendedager» per år etter modell fra «omsorgspenger» for barn under 12 år. Disse skal være betalt for alle og etter hvert bygges ut.
  • Utrede muligheten for å gi skattefradrag for personer som velger å gjøre omsorgsarbeid for sine nærmeste som en del av sin hverdag
  • Sikre at pårørende til personer med demens skal gis anledning til å få avlastning. 
  • Sørge for at pårørende ved livets slutt gis støtte og veiledning gjennom kurs for pårørende og samtalegrupper.