Barnehage.no

Under er spørsmål fra barnehage.no og KrFs svar

 

Hvor viktig er barnehagesektoren for deres parti?

-Barnehagesektor er en av KrFs høyeste prioriteringer.

 

Hvem mener deres parti at skal føre tilsyn med barnehagene?

-Vi er godt i gang med å lese høringssvarene som er kommet inn på forslaget til endringer i barnehageloven. Vi vil gjerne lytte og se erfaringene og meningene der ute før vi sier noe mer konkret enn at det er viktig at tilsyn føres. KrF forventer at det økonomiske tilsynet som nå kommer, sammen med tydelige føringer for bruk av offentlige tilskuddskroner vil regulere sektoren på en god og oversiktlig måte.

 

Hva mener deres parti om bemanningsnorm?

-Vi mener bemanningsnormen er et av de viktigste tiltakene for å heve kvaliteten i alle barnehager. KrF har kjempet for både en generell og en pedagogisk bemanningsnorm i barnehagen. Fra august 2017 ble pedagognormen skjerpet og fra august 2018 har vi fått lovfestet en grunnbemanningsnorm. Vi har mange gode barnehager, men vi vet at kvaliteten og bemanningen varierer for mye. Det har ikke vært noe nasjonalt minstekrav til antall ansatte i barnehagene, det har vi i KrF gjort noe med.

 

Hva mener deres parti om den pedagogiske bemanningen i barnehagene; bør pedagogandelen økes ytterligere?

-Det må vurderes når vi ser evalueringer av den lovfestede grunnbemanningsnormen og av skjerpingen av pedagognormen. Vi har tro på at de to normene sammen vil gi et betydelig kvalitetsløft for barnehagene

 

Hva mener deres parti om utbytte i private barnehager?

For KrF er det avgjørende at offentlige tilskudd til barnehagedrift skal komme barna til gode. I forslaget regjeringen har sendt på høring om tydeligere økonomisk styring av privat barnehagesektor ligger flere forslag som skal sikre bedre innsyn, etablering av offentlig økonomisk tilsyn, hver enkelt barnehage som eget rettssubjekt mm. og forslag til hvordan kjøp skal finansieres. Dette er en opprydding som er nødvendig å gjøre etter mange år med rødgrønt styre hvor man har sett gjennom fingrene med kontroll av private barnehager. Samtidig er det sunt med et visst årlig overskudd for i det hele tatt å kunne gi nødvendig opplæring til personale, sikre godt vedlikehold av bygningsmasse og uteområder. Noen av salgene vi ser i barnehagesektor har nok først og fremst sikret en pen fortjeneste for tidligere eiere ved at eiendomsmassen inkludert tomt har hatt en kraftig verdiøkning. Derfor må man skille mellom den verdiøkning man kan få som eiendomsbesitter og muligheter for overskudd den årlige driften kan gi gjennom offentlige tilskudd og foreldrebetaling. I sistnevnte situasjon skal det nå lages regler som sikrer transparens i forhold til bruken av offentlige midler og som ikke vil kunne bety særlig store overskudd. KrF ser fram til at disse regelendringene kommer på plass.

 

Hvordan mener deres parti at man kan sikre høy kvalitet i barnehagen?

Med nok bemanning og med godt kvalifisert bemanning sikrer vi høy kvalitet i barnehagene.

 

Hvor viktig er foreldremedvirkning i barnehagen?

-Viktig. Foreldres medvirkning og barns medvirkning skal være med på gjøre barnas barnehagehverdag bedre, ivareta mangfoldet og tilpasse tilbudet til enhver tid eksisterende barnegruppe.

 

Hvem skal få drive barnehager?

- Et godt utbygd barnehagetilbud krever både offentlige og private barnehager framover. For KrF er det i tillegg viktig at barnehagesektoren kan representere et mangfold inkludert ideelle slik at foreldre kan velge.

 

Den lovfestede retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes. Bør dette endres lokalt?

-Det viktigste for oss i KrF er fleksibilitet til barnefamiliene. Både til å ha rett til barnehage om de ønsker det og til å velge det bort om de ønsker det. Forlenget datogrense betyr mye for mange familier. KrF vil at enda flere barn skal få plass i barnehagen når de trenger det, uansett når på året de er født.

 

Skal alle få barnehageplass i sitt nærområde, eller er det nok at man får tilbud et sted i kommunen?

-Dette mener vi løses best lokalt i den enkelte kommune.