Skoleoppgave om KrF

Mange skoler har prosjekter og skoleoppgaver om det politiske systemet i Norge og om de politiske partiene. På denne nettsiden finner du kort informasjon om KrF, både om politikk, ideologi, sentrale politikere og historie.

Ideologi
KrF er et kristendemokratisk parti. Politikken og ideologien vår bygger på at alle mennesker er verdifulle og har like stor verdi.

Vi mener også at politikken må ta hensyn til miljøet og de menneskene som kommer etter oss. Å være kristendemokratisk betyr at vi bygger politikken på tre kristne grunnverdiene. Disse verdiene er:

1. Det kristne menneskesynet: at alle mennesker er verdifulle fra livet begynner til de dør.

2. Nestekjærlighet: at alle mennesker er like mye verd og fortjener kjærlighet.

3. Å ta vare på jorda vår: Vi har ansvar for å ta vare på naturen, plantene, dyrene, fiskene og havet for de som kommer etter oss. Og vi må fordele maten rettferdig mellom menneskene.

KrF mener at disse verdiene er mye viktigere enn penger og ting.

KrFs historie
Kristelig Folkeparti ble stiftet i 1933 i Bergen. Den første partilederen var Nils Lavik. 
Les hele KrFs historie her


Rettferdighet for verdens fattigste

Kampen mot fattigdom er vår tids største utfordring. Vi kan ikke akseptere den urettferdighet som preger verden idag. Et overordnet mål må være å utrydde all fattigdom og bidra til at alle skal sikres tilgang på menneskerettighetene. Det handler om å vise nestekjærlighet og respekt for andre menneskers rettigheter og likeverd. KrF har over lang tid vært en ivrig forkjemper for en stadig økning i bevilgningene til internasjonal bistand og mer rettferdige handelsbetingelser for fattige land.

 • KrF vil øke bistanden til verdens fattige land så de kan bygge opp sine samfunn på en god måte.
 • KrF vil sette av 1 % av Petroleumsfondet til investeringer som skaper arbeidsplasser i de fattigste landene.
 • KrF vil spisse bistanden mot utdanning, helse, demokratiutvikling og næringsutvikling.

 

Fattigdom i Norge
Norge blir gjerne omtalt som verdens beste land å bo i. Likevel vet vi at mange er fattige. Barnefattigdom handler ikke nødvendigvis om å ikke ha råd til mat, men om muligheten til å delta på lik linje med andre barn. Barn i fattige familier har ikke råd til å være med på fritidsaktiviteter og har mindre kontakt med andre barn. KrF vil at alle barn skal ha lik mulighet til å delta. Ingen barn skal vokse opp i fattigdom i Norge. KrF vil at alle i Norge skal ha et sted å bo, og vi skal jobbe for å finne arbeid til de som trenger det. Å falle utenfor arbeidslivet er en av de viktigste grunnene til fattigdom i Norge. Innsatsen mot fattigdom starter dermed allerede med å unngå drop-out i skolen, oppdage helsemessige og andre utfordringer tidlig, og føre en god integreringspolitikk slik at flyktninger og innvandrere blir en del av arbeidslivet.

 • KrF vil sørge for flere tiltaksplasser for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet.
 • KrF vil lage ordninger slik at alle barn kan få muligheten til å delta på en fritidsaktivitet.
 • KrF vil fjerne egenandelene på helsetjenester og medisiner for minstepensjonister, uføretrydgede og kronisk syke.

 

Miljø
Menneskeskapte miljøproblemer viser seg mer omfattende og alvorligere enn man fryktet for noen år siden. Forurensningsproblemer og klimautfordringer gir et akutt trusselbilde som krever målrettet handling. Forvalteransvaret er helt grunnleggende i KrFs miljøpolitikk. Målet med en miljøpolitikk skal være å tilfredsstille dagens behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter til å oppfylle sine behov. Derfor skal vi forvalte jorden på riktig måte og sørge for en bærekraftig utvikling.

 • KrF vil prioritere kollektivtrafikk i bynære områder for å redusere klimagasser og luftforurensing.
 • KrF mener Norges bidrag til reduksjon av klimagassutslipp først og fremst må skje ved utslippskutt i vårt eget land.
 • KrF vil redusere avgiftene på miljøvennlige produkter og øke avgiftene på de forurensende slik at det blir billigere å velge miljøvennlig.

 

Familie
Familien er samfunnets grunnleggende enhet. Det er den viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet og felleskap, og den beste rammen rundt barns oppvekst. KrF har tillit til at familiene selv er de beste til å ta gode beslutninger. KrF vil at alle barn skal ha det godt, både de som bor med begge foreldrene sine, de som har skilte foreldre, de som har bare en mamma eller pappa, og de som har homofile foreldre.

 • KrF vil gi familiene valgfrihet til å bestemme over egen hverdag og mer tid til å være sammen.
 • KrF vil øke kontantstøtten for ettåringene og gjeninnføre den for toåringene.
 • KrF vil ha bedre barnehager, blant annet ved at det blir flere førskolelærere i barnehagene og flere opptak i året.

 

Menneskeverd
Alle mennesker har akkurat like stor verdi - uavhengig av egenskaper. Vi må lage et samfunn der alle er velkomne, og der det er plass til alle. Ny teknologi gir oss muligheten til å sortere bort fostre som har (eller ikke har) spesielle egenskaper slik at de ikke blir født. Dette mener KrF at vi absolutt ikke bør gjøre. Vi mener at alle mennesker erlike mye verdt og har like stor rett til å leve. Derfor vil KrF ha et samfunn som stiller opp med hjelp og støtte når noen får barn med ekstra utfordringer som f.eks. funksjonshemminger eller spesielle sykdommer, og ikke et samfunn der enkeltgrupper sorteres bort.

 • KrF vil ha et samfunn der alle er velkomne og der det virkelig er plass til alle mennesker uavhengig av egenskaper.
 • KrF vil ikke innføre tidlig ultralyd som rutine til alle gravide fordi det vil føre til at barn med Downs syndrom blir sortert bort.
 • KrF vil at samfunnet skal tilby rådgivning, hjelp og støtteordninger til foreldre som får barn med spesielle utfordringer.

 

Skole og utdanning
En god skole skal formidle kunnskap, dannelse og kultur, og hjelpe barn og unge til mestring, utfoldelse og sosial utvikling. KrF legger stor vekt på trivsel og læringsmiljø i vår skolepolitikk. Uten dette som et grunnlag vil det være svært vanskelig å kunne heve den faglige kvaliteten i skolen. Vi tror ikke at læringslysten kommer av flere timer og flere tester. KrF vil ha en aktiv og stimulerende skole hvor elevene lærer både gjennom utforskende egenaktivitet og tradisjonell undervisning. Et trygt og godt skolemiljø gjør at barn og unge lærer bedre. Skolen må sikres ressurser. Med flere lærere i skolen blir det mer tid til hver enkelt elev. KrF er også en ivrig forkjemper for friskoler.

 • KrF vil ha flere og bedre lærere i skolen, fremfor flere timer.
 • KrF vil intensivere kampen mot mobbing og innføre mobbeombud i alle landets fylker.
 • KrF vil ha tilpasset opplæring for alle, og mer praksis og praksisrettet teori for de elevene som trenger det.

 Her finner du 10 gode grunner til å stemme KrF

 

Noe mer du lurer på?

Er det noen flere temaer du vil vite hva KrF mener om? Du kan lese mer om KrFs politikk i Politikken A til Å.

Du kan også sende en e-post til valgsentralen@krf.no