Seksåringene

KrF ønsker at seksåringene skal møte en skole som er tilpasset dem,  med læring gjennom lek, og en pedagogikk som ivaretar de nysgjerrige og lekne barna.

KrF vil

  • Ha mer læring gjennom lek.
  • Vi må ha en skole som tilpasser seg barnet og ikke omvendt. Kunnskap om hvordan barn lærer og hvilke behov de yngste har må veie tungt.
  • Vi vil styrke lærernes kompetanse om lekbasert læring, og sikre at denne kompetansen tas denne inn i undervisningen av seksåringene. Lærere som underviser i 1. klasse skal vite nok om hvordan å tilrettelegge for lek som lærer barn lesing og regning.
  • Lekbasert pedagogikk må utvikles. Det at barn lærer sosiale ferdigheter gjennom lek vet alle, men lekbasert læring er også grunnlag for faglig læring.
  • Vi vil evaluere 6-årsreformen, med sikte på at det skal bidra til en bedre skole for dagens seksåringer.
  • Vi vil ha mindre trykk på testing og kartlegging de første årene. Mål og krav som stilles til barn er i mange tilfeller urealistiske og fortsetter at skolen må jobbe på en helt annen måte enn hva som er best for de minste barna.
  • Tidlig innsats er avgjørende for å fange opp elever som sliter faglig tidlig, og vil på lang sikt hindre stor bruk av spesialundervisning og at elever dropper ut av skolen. Undervisningen må så langt som mulig være individuelt tilpasset. Se også Tidlig innsats i skolen.

Da skolealderen ble senket fra sju til seks år, ble barna våre lovet en hverdag med lek og hygge. Overgangen til skolebenken skulle gjøres så god som mulig, med små elevgrupper og gode lærerressurser. Pedagogikken skulle ligge nærmere barnehagepedagogikken enn skolens egen. Slik har det ikke blitt. Dagens førsteklassinger møter en hverdag der faglige resultater blir prioritert over lekbasert pedagogikk. Leken har i større grad blitt forbeholdt friminuttene, og barna sitter mer stille i klasserommene.

Vi må lytte til lærere og pedagogers bekymring for at seksåringene møter en skole som ikke er tilpasset dem. Vi må tilbake til intensjonen med seksårsreformen.Les også hva Hans Fredrik Grøvan skriver om Mer læring gjennom lek for seksåringene