KRLE-faget

KrF vil ha et verdiløft i skolen som er i tråd med skolens formålsparagraf og menneskerettigheter som sikrer eleven kunnskap om kristen kulturarv og tradisjon. Eleven skal gjennom KRLE-faget og en livssynsåpen skole sikres kunnskap om religionsfrihet og religionenes plass i samfunnet.

KrF vil

  • sikre at norske elever fortsatt skal få undervisning i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), og at kristendommen skal ha en plass i faget som er naturlig ut fra norsk historie og kultur
  • sikre at emner i KRLE forblir en obligatorisk del av lærerutdanningen

Religionsfaget i skolen handler ikke om forkynnelse eller formidling av hva slags tro som er rett og galt. Det er et kunnskapsfag der elevene skal lære om sentrale religiøse og livssynsmessige begreper og fortellinger, hva som kjennetegner de forskjellige religionene og livssynene, hvordan det preger hvordan folk tenker om ulike spørsmål osv.

KrF mener det er naturlig at kristendommen vies noe større plass i faget enn andre religioner. Det er fordi kristendommen er verdens største religion, Norges største religion, og den religionen som har påvirket norsk historie, kultur og samfunn i størst grad gjennom tusen år.

I tillegg mener KrF at dersom man skal ha toleranse og forståelse for andres religion, må man også kjenne til historien rundt sin egen kulturhistorie og religion. Derfor er det viktig at norske elever lærer om kristendommens plass i Norge.

Vi vil at kristendomsundervisningen skal utgjøre halvparten av undervisningen i faget, men at det skal være rom  for lokale tilpasninger.

KrF mener også at KRLE-faget bør være obligatorisk i lærerutdanningen. Det er viktig at lærere som skal ut i samfunnet og undervise elever med ulike religiøse og livssynsmessige bakgrunner har kjennskap til innholdet i elevenes tro og hvordan dette påvirker dem og hverdagen deres. Religion og livssyn er en viktig del i livene til mange mennesker, og det å kjenne til dette er viktig også for lærere som møter elever i skolen, selv om de ikke nødvendigvis skal undervise i KRLE selv.

Hva har KrF gjort?

  • Fått gjennomslag for at fagets innhold også skal reflekteres i navnet gjennom at K for kristendom er kommet tilbake i fagnavnet, og et krav om at om lag halvparten av faget skal omhandle kristendom
  • Fått gjennomslag for at emner i KRLE skal være obligatorisk del av lærerutdanningen fordi morgendagens lærere trenger å ha kunnskap om religion og livssyn for å møte elevene sine som hele mennesker