KRLE-faget

Det er viktig at norske elever lærer om kristendommens plass i Norge. Det handler ikke om særbehandling, men om at kunnskap om kristendommen er en nøkkel til å forstå det norske samfunnet, vår kultur og tradisjon.

KrF vil

  • sikre at norske elever fortsatt skal få undervisning i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), og at kristendommen skal ha en plass i faget som er naturlig ut fra norsk historie og kultur
  • sikre at emner i KRLE forblir en obligatorisk del av lærerutdanningen

Religionsfaget i skolen handler ikke om forkynnelse eller formidling av hva slags tro som er rett og galt. Det er et kunnskapsfag der elevene skal lære om sentrale religiøse og livssynsmessige begreper og fortellinger, hva som kjennetegner de forskjellige religionene og livssynene, hvordan det preger hvordan folk tenker om ulike spørsmål osv.

KrF mener det er naturlig at kristendommen vies noe større plass i faget enn andre religioner. Det er fordi kristendommen er verdens største religion, Norges største religion, og den religionen som uten sidestykke har påvirket norsk historie, kultur og samfunn i størst grad gjennom tusen år.

I tillegg mener KrF at dersom man skal ha toleranse og forståelse for andres religion, må man også kjenne til historien rundt sin egen kulturhistorie og religion. Derfor er det viktig at norske elever lærer om kristendommens plass i Norge. Det handler ikke om særbehandling, men om at kunnskap om kristendommen er en nøkkel til å forstå det norske samfunnet, vår kultur og tradisjon.

Da RLE-faget ble innført i 2008 sa den rødgrønne regjeringen at man fortsatt skulle benytte rundt halvparten av tiden i faget på kristendom, men likevel så man at mange skoler brukte mindre og mindre tid på kristendommen i faget. Derfor mener KrF at det var riktig med en tydelig presisering om at kristendommen skal utgjøre om lag halvparten av undervisningen i faget. Det er fortsatt rom for noen lokale tilpasninger, men på denne måten sikrer vi at religionsfaget blir praktisert likere i hele landet, uten de store variasjonene fra skole til skole som har vært i faget de siste årene. Det er viktig for at alle norske elever skal ha de samme forutsetningene for å forstå hverandre og det samfunnet vi lever i.

KrF mener også at KRLE-faget bør være obligatorisk i lærerutdanningen. Det er viktig at lærere som skal ut i samfunnet og undervise elever med ulike religiøse og livssynsmessige bakgrunner har kjennskap til innholdet i elevenes tro og hvordan dette påvirker dem og hverdagen deres. Religion og livssyn er en viktig del i livene til mange mennesker, og det å kjenne til dette er viktig også for lærere som møter elever i skolen, selv om de ikke nødvendigvis skal undervise i KRLE selv.

Hva har KrF gjort?

  • Fått gjennomslag for at fagets innhold også skal reflekteres i navnet gjennom at K for kristendom er kommet tilbake i fagnavnet, og et krav om at om lag halvparten av faget skal omhandle kristendom
  • Fått gjennomslag for at emner i KRLE skal være obligatorisk del av lærerutdanningen fordi morgendagens lærere trenger å ha kunnskap om religion og livssyn for å møte elevene sine som hele mennesker