Våpeneksport

Kontroll med norsk våpeneksport

Regjeringen la i november 2016 fram Meld. St. 36 (2016-2017) om eksport av forsvarsmateriell m.m. i 2015. Eksportkontrollen skal sikre at forsvarsmateriell som blir utført fra Norge, bare skal gå til mottakere som er akseptable etter fastsatte retningslinjer i Utenriksdepartementet. Disse retningslinjene bygger på tre hovedpilarer:

a) Regjeringens erklæring av 1959: Det skal ved avgjørelsen legges vekt på de utenriks- og innenriks­politiske vurderinger, og hovedsynspunktet bør være at Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig.

b) Stortingets vedtak av 1959: Stortinget tar til etterretning den erklæring Statsministeren på vegne av Regjeringen har lagt frem. Stortinget vil sterkt understreke at eksport av våpen og ammunisjon fra Norge bare må skje etter en omhyggelig vurdering av de uten- og innenrikspolitiske forhold i vedkommende område. Denne vurdering må etter Stortingets mening være avgjørende for om eksport skal finne sted.

c) Stortingets presisering av 1997: Utenriksdepartementets vurdering av disse forholdene omfatter en vurdering av en rekke politiske spørsmål, herunder spørsmål knyttet til demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Etter vedtaket av den internasjonale avtalen om våpenhandel (ATT) i har retningslinjene også blitt tilpasset kravene i denne. ATT-reglene er bare tatt inn i departementets interne retningslinjer og ikke gitt status som norsk lov eller forskrift, med de juridiske konsekvenser det medfører.

Den samlede verdien av eksporten av forsvarsmateriell var i 2015 i underkant av 4,2 mrd. kroner. Av dette utgjorde eksporten av A-materiell om lag 2,8 milliarder kroner, mens eksporten av B-materiell var på om lag 300 mill. kroner.

A-materiell omfatter våpen, ammunisjon og visse typer militært materiell. I tillegg omfattes annet materiell med strategisk kapasitet som vesentlig kan påvirke de militære styrkeforhold ut over nærområdet. B-materiell omfatter øvrige forsvarsrelaterte varer som ikke har egenskaper eller bruksområder som definert for A-materiell.

Eksporten av flerbruksvarer omfattet av Utenriksdepartementets liste 2 til militært sluttbruk beløp seg til om lag 312 mill. kroner. Norge eksporterte forsvarsrelaterte tjenesteytelser for om lag 780 mill. kroner i 2015, en økning på 64 pst.

Ved behandlingen av Innst. 54 S (2016-2017) sikret Ap, KrF, Sp, V og SV flertall for følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt innholdet i ATT-avtalens artikler 6 og 7 kan innpasses i norsk lov eller forskrift, slik at det får en sterkere juridisk forankring og ikke bare gjenspeiles i departementets egne retningslinjer.» Dette ble vedtatt med 48 stemmer (Ap, KrF, Sp, V, SV og MDG) mot 46 stemmer (H og FrP).

Dessuten fulgte KrF og andre opp sitt kritiske engasjement når det gjelder eksport til stater som siden 2014 har intervenert militært i Jemen, dvs. Kuwait, De forente arabiske emirater, Qatar, Oman og Saudi-Arabia. I meldingen ble det opplyst at det i 2015 ble solgt A-materiell til Kuwait, De forente arabiske emirater (FAE), Qatar og Oman, og det ble eksportert B-materiell til Saudi-Arabia. Det aktualiserte Norges selvpålagte restriksjoner gjennom 1959-vedtaket, som sier at Norge ikke selger våpen og ammunisjon til partene i en borgerkrig. I meldingen skrev regjeringen imidlertid at i praksis har intervenerende stater ikke blitt sett på som omfattet av 1959-vedtaket.

Regjeringen har likevel ønsket å føre en føre-var-linje overfor landene som intervenerer i Jemen. Utenriksdepartementets beslutning om å avslutte salg av ammunisjon til De forente arabiske emirater (FAE) er et uttrykk for dette. KrF, Sp, V og SV mener en slik beslutning bør følges opp med en tilsvarende holdning overfor samtlige land som deltar i den saudi-arabisk-ledede koalisjonen som intervenerer i krigen i Jemen. Disse partier ba derfor regjeringen midlertidig avstå fra å innvilge lisens for salg av ammunisjon til disse landene – ikke bare De forente arabiske emirater.

KrF, Sp, V og SV fremmet følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å videreutvikle dagens ordning med sluttbrukererklæring ved eksport av strategiske varer, for eksempel ved at det i enkelte saker kan iverksettes stikkprøvekontroll på oppgitt sluttbruker­dokumentasjon etter en tid.» (20 stemte for (KrF, SP, V, SV og MDG), 81 mot (Ap, H og FrP).