Nordområdene

Bondevik II-regjeringen la i april 2005 fram St.meld. nr. 30 (2004-2005) – Muligheter og utfordringer i nord. Siden den gang har nordområdepolitikk fått høyere prioritet i norsk utenrikspolitikk. I Utenriksdepartementets del av statsbudsjettet gis årlig en samlet framstilling av nordområdesatsingen – både Utenriksdepartementets del og tiltak på andre departementers ansvarsområde. Satsingen omfatter bl.a. internasjonalt samarbeid, kunnskapsinnhenting og tiltak for næringsutvikling, infrastruktur, beredskap og miljø.

I statsbudsjettet for 2014 foreslo den avgående regjeringen Stoltenberg II å bevilge nærmere 2,5 mrd. kroner til Nordområdesatsingen (+287 mill. kr. fra 2013), hvorav 375 mill. kroner gikk over Utenriksdepartementets budsjett. Satsingen ble videreført etter regjeringsskiftet.

I statsbudsjettet for 2015 ble vel 3 mrd. kroner foreslått til nordområde­tiltak. Økningen på 648 mill. kroner gikk blant annet til beredskap/miljø og kunnskaps­innhenting knyttet til fremtidig nærings­utvikling. 40 mill. kr. gikk til å etablere en miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen.  KrF støttet styrkingen av nordområdesatsingen.

En grunnplanke i norsk nordområdepolitikk er respekt for havretten og internasjonalt samarbeid. Det er viktig både for stabilitet og for å bevare lav spenning i regionen. Det gir forutsigbarhet for næringsvirksomhet og et fast  grunnlag for å ivareta norske interesser.

KrF mener Norge må videreføre samarbeidet med Russland der det er mulig. Vi har bl.a. sterke interesser i samarbeidet om fiskeriforvaltning, atomsikkerhet, miljø og sikkerhetssamarbeid i arktiske kyst- og havområder. Folk-til-folk-samarbeid mellom Norge og Russland er i begges interesse og må videreføres. Det siste understreket også utenriksminister Brende i sin utenrikspolitiske redegjørelse i mars 2015.

Antarktis

Norge er en av de tolv opprinnelige partene i Antarktis-traktaten. Det gir Norge et ansvar som en sentral aktør i områdene rundt Sørpolen. Der er viktige fellesinteresser å ivareta, både når det gjelder marine ressurser, klima og miljø. Som kravshaver må Norge også en gjennomtenkt politikk som ivaretar norske interesser og tradisjoner i området. KrF så derfor positivt på at Regjeringen i juni 2015 la frem en stortingsmelding om norske interesser og politikk i Antarktis – den første melding om temaet siden 1939. Saken vil bli behandlet i Stortinget i sesjonen 2015 – 2016.