Migrasjon og flukt til Europa

Migrasjon og flukt til Europa

I EU/EØS-redegjørelsen til Stortinget 18. april 2017 kommenterte statsråd Frank Bakke-Jensen migrasjonsutfordringene for Europa og uttalte bl.a. at «Europa opplever store utfordringer knyttet til migrasjon og flukt. Disse utfordringene er ikke over, selv om situasjonen ikke er like dramatisk som den var i 2015 og begynnelsen av 2016. Fortsatt ønsker et stort antall personer å ta seg til Europa i håp om en bedre fremtid, gjennom en farefull kryssing av Middelhavet. Det er viktig å få på plass løsninger som begrenser menneskesmuglingen og tap av liv, samt reduserer migrasjonspresset mot Europa.

Kontroll og registrering på vår felles yttergrense er avgjørende for et velfungerende Schengen-samarbeid, og for fri bevegelse innad i Europa. Norge tar del i den europeiske håndteringen gjennom bidrag til grensekontroll, og bidrag til å redde liv. De to norske fartøyene Siem Pilot og von Koss har tatt om bord over 33.000 personer siden de ble utplassert.»

Etter KrFs syn er det viktig at Norge bistår i og rundt Syria, bidrar til relokalisering og redder liv i Middelhavet. I tillegg må Norge støtte opp om Hellas, Italias og Serbias evne til å håndtere situasjonen, blant annet gjennom relokalisering av asylsøkere fra de to førstnevnte landene. Gjennom EØS-midlene bruker Norge i inneværende finansieringsperiode i overkant av 200 millioner kroner for å styrke Hellas' evne til å håndtere flyktninger og migranter.

I første halvår 2017 ankom nær 80.000 migranter Italia etter risikofylte båtreiser over Middelhavet fra Afrika. Italia mottok rundt 20 prosent mer enn i samme periode i 2016, noe som dels skyldes at avtalen mellom EU og Tyrkia om å stenge Balkan-ruten har redusert ankomstene på Balkan kraftig. EUs relokaliseringsprogram følges ikke opp av mange EU-land. I følge EU-kommisjonens uttalelse av 13. juni hadde så langt bare 6.896 personer blitt relokalisert i 2017, et antall som er langt lavere enn ankomstantallet. http://reconnecting-europe.boellblog.org/2017/07/03/italian-migration-conundrum/

Norges største bidrag til å forhindre konflikt som skaper flyktningstrømmer og hjelpe ofrene for humanitære katastrofer skjer gjennom bistandspolitikken.(Se kapitlet om utviklingspolitikk)