Havpolitikk

 

 

Stortingsmeldingen om Hav i utenriks- og utviklingspolitikken, Meld. S. 22 (2016-2017), ble lagt fram i mars 2017. Målet var å belyse de mulighetene og utfordringene som havet representerer for landet vårt og tydeliggjøre hvordan utenriks- og utviklingspolitikken kan støtte opp under norske havinteresser og bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Ett av målene, nummer 14, handler om bevaring og bruk av hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Havet rommer store muligheter. Klodens voksende befolkning vil trenge mat og energi. Skipsfarten er viktig for å sikre global handel og verdiskaping. Samtidig må vi ta vare på miljøet i havet.

I Innst. 330 S (2016-2017) var det enighet om en opptrapping av norsk innsats for bærekraftige hav. Regjeringen fikk støtte til å igangsette havdialoger med aktuelle land for å dele erfaringer og kompetanse og samarbeide om tiltak for rene og sunne hav, bærekraftig bruk av ressursene og vekst i den blå økonomien. Dialogen med toneangivende land om hvordan skipsfarten ytterligere kan bidra til miljøvennlig transport på globalt nivå, må styrkes.  Norge er en liten stat med store havområder og «det er en kjerneinteresse for Norge å styrke og utvikle havretten».

Norge har over lang tid vært en pådriver for å få på plass globale kjøreregler og beredskap i polare farvann. Det er derfor viktig for Norge at Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har vedtatt Polarkoden for skip, som trådte i kraft 1. januar 2017. SAR-Arktis-avtalen forplikter Norge til å koordinere redningsaksjoner innenfor eget ansvarsområde. Avtalen forplikter til samarbeid og utvikling av SAR-beredskapen i Arktis. (SAR = Search and Rescue, dvs Søk og Redning)

Norsk havrettsekspertise bør fortsatt aktivt støtte opp om havrettens prinsipper, blant annet ved å utvide innsatsen for å bistå kyststater til å få kartlagt sine kontinentalsokler.

Det er et mål at Norge skal ha en ledende rolle internasjonalt i arbeidet for bærekraftig havbruk og verdiskapning, rene og sunne hav, og støtte utviklingen av den blå økonomien i utviklingsland. Det er også behov for mer kunnskap om fiskebestander vi deler med andre land. Bestandsforskning er derfor viktig. Samarbeidspartiene (H, FrP, KrF og V) viste i den forbindelse til regjeringens Langtidsplan for forskning, hvor hav er én av fem hovedsatsinger og til Masterplan for marin forskning. Dette flertallet understreket betydningen av havrelatert forskning for å kunne utløse det store verdiskapingspotensialet havrommet representerer og for økt kunnskap om hvordan livet i havet påvirkes av klimaendringene. Dette er forskningsfelt hvor Norge internasjonalt ligger langt fremme og hvor vår kunnskap blant annet kommer utviklingsland til gode gjennom Nansen-programmet.

Ap, H, FrP, KrF, Sp og V ga uttrykk for at WTO-avtalen om miljøvarer bør fullføres, helst i løpet av 2017, og løpende revideres for å sikre inkludering av ny miljøteknologi med positiv innvirkning på havmiljø og -forvaltning.

Ap, H, FrP, KrF og V støttet regjeringens arbeid for likebehandling, forbedret og forutsigbar markedsadgang for maritime og offshorerelaterte tjenester i WTO, TISA-forhandlingene og andre avtaler som berører tjenestehandel.

Såkalte «blå skog-økosystemer» (bl.a. mangrove og tareskog) bedømmes til å være fem ganger mer effektivt i sitt opptak og lagring av atmosfærisk CO2 enn tropisk regnskog. Alle partier støttet satsingene på det. Det var også enighet om at Norge må jobbe for et internasjonalt forbud mot tungolje som drivstoff i arktiske strøk. Tungolje som drivstoff i skip gir store utslipp av blant annet sot. Flertallet, Ap, KrF, Sp, V og SV framhevet at «det i realiteten ikke finnes noe oljevern som fungerer under arktiske forhold».

Internasjonal skipstransport har ikke blitt pålagt reguleringskrav under Paris-avtalen og er utelatt fra EUs klimamål. Manglende regulering bidrar til vekst i utslipp fra skipstrafikken. Dens andel av klimagassutslippene antas å øke i årene fremover. Det var enighet om at Norge må være en pådriver for miljøvennlige løsninger i skipstrafikken og for at den internasjonale skipstrafikken får krav om utslippskutt.

FNs sjøfartsorganisasjons (IMO) har nå etablert krav om bindende rapportering av klimagassutslipp og har påbegynt forhandlinger om andre generasjons klimakrav. Norge er en pådriver i dette arbeidet. Flertallet, Ap, H, FrP, KrF og Sp, understreket imidlertid at IMOs klimakrav må etableres med like krav og rettigheter til alle parter. Det kan således ikke følge Paris-avtalens prosess og prinsipper. Norge må derfor fortsatt legge vekt på å lede forhandlingene inn på et spor som gir best mulig resultat i form av utslippskutt raskest mulig.

H, FrP, KrF og V påpekte at Norge i flere år har vært en pådriver for resolusjoner mot plast og mikroplast i havet, bl.a. i FNs generalforsamling.

KrF, V og Sp stod alene om å påpeke at helhjertet innsats for renere hav må inkludere forbud mot dumping av gruveavfall. Dumping av gruveavfall rammer livet i havbunnen i de berørte fjordene, og fører til at små partikler og kjemikalier sprer seg og kan skade livet i resten av fjorden og videre ut i havet. De mente Norge må støtte et internasjonalt forbud mot dumping av gruveavfall i havet.

Innen utviklingspolitikken skal Norge intensivere kampen mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske og videreføre den omfattende norske støtta for å kjempe ned fiskerikriminalitet. En større del av bistanden bør rettes mot kompetansebygging om helhetlig bærekraftig forvaltning av marine ressurser, matsikkerhet og næringsutvikling. Bistandsprogrammene Olje for utvikling og Fisk for utvikling er viktige bidrag. Norge bør også videreføre sin 40-årige innsats gjennom Nansen-programmet, som bidrar til økosystembasert havforvaltning i utviklingsland.

Ulovlig fiske og fiskerikriminalitet må også motvirkes gjennom krav om økt åpenhet. Slik kan Norge bidra til muligheten for ulovlig kapitalflyt. Det er viktig for å bekjempe internasjonal kriminalitet.         https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-330s/#m2