Statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2016

I forhandlingene om statsbudsjettet for 2016 mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene fikk KrF gjennomslag for 8 mill. kroner i omstillingsmidler til Den norske Kirke i forbindelse med forberedelsene til at Kirken ble et selvstendig rettssubjekt fra 2017.

I tillegg fikk KrF gjennomslag for å bevilge 2 mill. kroner ekstra til Sjømannskirken. I tillegg fikk KrF igjennom en økning av investeringsrammen for rentekompensasjonsordningen for kirkebygg til 750 mill. kroner, for å møte mer av behovet for vedlikehold av kirkebygg.

Statsbudsjettet for 2017

Fra 1. januar 2017 ble Den norske Kirke for første gang siden reformasjonen et eget rettssubjekt, og overtok samtidig arbeidsgiveransvaret for vel 1600 statsansatte, deriblant mer enn 1200 prester. Driftsmidlene til Den norske Kirkes skal blant annet finansiere kjerneoppgaver som diakoni, trosopplæring og en landsdekkende prestetjeneste. For å sikre at Den norske Kirke kan være til stede over hele landet og gis mulighet til å drive sitt arbeid med uforminsket styrke, prioriterte KrF å øke driftstilskuddet til Den Norske Kirke i budsjettforhandlingene med regjeringen og Venstre. KrF fikk gjennomslag for en økning på 60 mill. kroner.

Som et eget rettssubjekt er Den norske Kirke også avhengig av en forsvarlig egenkapital, som gjør den i stand til å handtere framtidig økonomisk risiko. Regjeringens budsjettforslag på 100 mill. kroner var både etter KrFs og kirkens syn langt fra nok til å sikre en slik forsvarlig økonomisk grunn for en fristilt folkekirke. Derfor foreslo KrF å bevilge tre ganger så mye som regjeringen i sitt alternative budsjett. På dette punktet fikk KrF ikke regjeringen med seg i budsjettforhandlingene.

Sjømannskirken

Et økende antall nordmenn velger å bo i utlandet i lengre eller kortere perioder, og Sjømannskirken har stor betydning som et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested. De siste årene har også Sjømannskirken i stor grad blitt involvert i å hjelpe og bistå nordmenn i utlandet, blant annet i samarbeid med barnevernet når det gjelder norske barn som opplever omsorgssvikt i utlandet. «Familieveiviseren» er et helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud til norske barn og deres familier i Spania, i budsjettforhandlingene fikk KrF gjennomslag for å bevilge 2,5 mill. kroner ekstra til dette arbeidet i 2017.