Skolelag og andres rett til lokaler

2017-18:

Tilgang til skoler og offentlige lokaler for barne- og ungdomsorganisasjoner (Dokument 8:176 S (2017–2018) og Innst. 347 S (2017-2018)

De siste årene har vi sett at elevfrivilligheten og da særlig religiøse organisasjoner som Skolelaget har hatt utfordringer med å få bruke skolens lokaler til sin aktivitet. Dette fører til store utfordringer for organisasjonene det gjelder og gir mye ekstra arbeid. KrF mener at frivilligheten, og særlig barne- og ungdomsfrivillighet, er noe som skal heies fram og legges til rette for.

Mange skoleeiere og rektorer argumenterer med at religiøs tro er et privat anliggende som ikke hører hjemme i en skolesetting. KrF mener at det å nekte elever å ha skolelag på skolen for å kunne ha fellesskap rundt sin tro bryter med religions- og organisasjonsfriheten (Se for eksempel artikkel 15 i barnekonvensjonen). Så lenge disse organisasjonene ikke skader andre elever, er demokratiske, elevstyrte og transparente, bør de få bruke det offentliges lokaler for å ha samlinger. I tillegg vil en skole hvor elevene får utøve sin tro uavhengig av hva denne troen er, bidra til at elevene får kjennskap til hvordan andre religioner utøves, får brynet seg på hverandre i en positiv forstand og slik få, dypere forståelse for den andres ståsted. En slik forståelse er svært viktig i dagens mangfoldige samfunn.

KrF fremmet derfor forslag om at skal utarbeides nasjonale retningslinjer for barne- og ungdomsorganisasjoners tilgang til bruk av skoler og andre offentlige rom. KrF fikk dessverre ikke støtte til nasjonale retningslinjer da Stortinget eller departementet ikke har mulighet til å pålegge kommunene å bruke sine bygg til ulike formål, og at dette vil i så fall være en stor inngripen i kommunenes selvråderett. Komiteen støtter derimot intensjonen og så behov for en mer enhetlig praksis når det gjelder tilgang til lokaler. Et enstemmig storting vedtok følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen gå i dialog med KS og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner med sikte på å sikre barne- og ungdomsorganisasjoner tilgang til skoler og andre offentlige bygninger lokalt, og unngå at skoleeierne bidrar til usaklig forskjellsbehandling ved utlån.»

Dette mener KrF er en viktig seier for barne- og ungdomsorganisasjoner, og forventer at resultatet av dette arbeidet blir en tydeliggjøring av elevfrivillighetens plass i skolen, og en mer enhetlig og forutsigbar praksis for barne- og ungdomsorganisasjoner over hele landet.