Livsmestring i skolen

 

Våren 2016 fremmet KrF et forslag om å innføre prosjektet «Livsmestring i skolen». Forslaget fikk ikke flertall.

Forslaget var å innføre «Livsmestring i skolen» som en nasjonal kompetanseressurs som skolene kan dra nytte av. Her ble det blant annet foreslått å legge til rette for å invitere ulike profesjoner inn i skolen, både for å legge til rette for refleksjon og samtale elevene imellom og for å gi undervisning i temaer som er viktige for at barn og unge skal være i stand til å mestre sitt eget liv og hverdagen. I et slikt prosjekt vil helsesøstre, psykologer, forbrukerøkonomer og fagpersoner fra en rekke andre felt kunne bidra med verdifull kunnskap og erfaring.

    I ettertid har LNU ferdigstilt et prosjekt om «Livsmestring i skolen», med konkrete forslag til hvordan man kan implementere prosjektet i skolehverdagen. Det foreslås både at læring av viktige ferdigheter og kunnskap bør integreres i fag der det er hensiktsmessig, eller som nye opplegg der det er mer naturlig. KrF er positive til dette arbeidet, og ba i forbindelse med arbeidet med «Fornyelse av kunnskapsløftet» om at regjeringen setter prosjektet «Livsmestring i Skolen» ut i livet.