Kulturskole

I 2017 er det 20 år siden kulturskolene ble lovfestet i opplæringsloven, og KrF fremmet i den anledning forslag om en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden. Stortingsflertallet, alle utenom Høyre og FrP, støttet forslaget.

    KrF mener kulturskolene utgjør en viktig hjørnestein i framtidig kulturliv og er en livsberikelse for elevene og nærmiljøet. Kulturskolene styrker kreativiteten i Norge, utvikler barn og unges kulturelle og sosiale kompetanse og bidrar til livsmestring og dannelse. Ikke minst i en tid der det i grunnskolen fokuseres stadig mer på «grunnleggende ferdigheter», vil kulturskolene kunne gi en plattform og arena for kunstneriske uttrykk der andre talenter og ferdigheter står i sentrum og kan få blomstre.

    KrF anser at staten bør ta et større økonomisk ansvar for utviklingen av kulturskolen.  I altfor mange kommuner er ventelistene lange, og mange opplever aldri å få en elevplass. Flere undersøkelser viser også at det er klare skjevheter i rekrutteringen til kulturskolene ut fra foreldrenes inntekt, utdanningsnivå og etnisitet. KrF har derfor tatt til ordet for innføring av et tak for foreldrebetaling i kulturskolen, og nasjonale føringer når det gjelder søskenmoderasjon.