Intensiv opplæring i 1-4 trinn

2017-18:

Plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til tverrfaglig samarbeid m.m. (Prop. 52 L (2017–2018) og Innst. 290 L (2017-2018))

Regjeringen foreslo i denne proposisjonen å innføre plikt for skolen til å gi tilbud om intensiv opplæring til elever på 1.–4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller rekning. Forslaget forsterker aktivitetsplikten til skolene når det gjelder tilpasset opplæring. Det ble også foreslått en plikt for skolen til å samarbeide med kommunale tjenester om tverrfaglig vurdering og oppfølging av elever med helsemessige, personlige, sosiale og emosjonelle utfordringer knyttet til opplæringen. Videre ble det foreslått å gjøre det mulig å gå opp til fag- eller svenneprøve på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med rettleidd praksis i ordinært arbeid (kalles Fagbrev på jobb). Kunnskapsdepartementet foreslo også å endre folkehøyskoleloven slik at den gjelder for Svalbard.

KrF støttet forslagene i denne proposisjonen. Samtidig understreket KrF at skolen skal se hele eleven og ikke bare fokusere på ferdigheter innen lesing, skriving og regning. Denne lovendringen skal heller ikke føre til mer testing og krav til de yngste elevene. KrF fikk også samlet komiteen til å understreke at skolen, særlig i de første skoleårene, har et viktig oppdrag i å sikre at elevene har en skolehverdag tilpasset små barns måte å lære på. Det må derfor legges bedre til rette for at de minste barna i skolen kan lære i sitt eget tempo og få opplæring tilpasset deres alder og utvikling.

SV støttet ikke forslaget om intensiv opplæring i 1.-4.klasse. Ap og SP fremmet forslag om at plikten til å tilby intensiv opplæring skal gjelde i alle fag, og ikke bare for lesing, skriving og regning.

Resten av forslagene i proposisjonen ble enstemmig vedtatt.