Fraværsgrense i VGS

2015-16:

Våren 2016 endret regjeringen fraværsreglementet for den videregående skole, og innførte en fraværsgrense på 10 prosent. Overskrider en elev 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får hun eller han ikke godkjent faget. SV fremmet et eget representantforslag, der de tok til orde for å fjerne denne fraværsgrensen. I Stortinget ble regjeringspartiene enige med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om en ørliten endring: Fraværsgrensen er fortsatt 10 prosent, men det åpnes for at rektor skjønnsmessig kan avgjøre at eleven likevel skal få vurdering der det udokumenterte fraværet er mellom 10 og 15 prosent og årsaken til fraværet gjør det klart urimelig om eleven ikke får karakter.

Naturlig nok har innføringen av fraværsgrensen ført til mindre fravær, en undersøkelse viser om lag 40 prosent reduksjon i fraværsdager på nasjonalt nivå. Dette er gledelig, men kritikere av fraværsgrensen påpeker imidlertid at man ennå ikke vet om innføringen av en fraværsgrense vil føre til økt frafall fra videregående opplæring.

For KrF er det et klart mål å redusere fraværet i videregående skole. Gis du en rett til opplæring, forventes du å stille opp til undervisningen. Dette mener KrF må kommuniseres tydelig gjennom skolens fraværsreglement. Samtidig er elever ulike, og det er ulike årsaker til at elever er borte fra undervisningen: Sosiale utfordringer, mobbing, problemer hjemme, psykiske problemer eller vansker med å takle overgangen fra ungdomsskole til videregående. KrF mener vi trenger et fraværsreglement som ikke øker risikoen for at disse elevene gir opp fag, eller dropper ut. KrF frykter at regjeringens nokså rigide grense vil fungere dårlig i så måte: Når en elev har kommet over 10 prosent grensen og har mistet muligheten til vurdering, vil det være en tung oppgave å motivere han eller hun til å fortsette skolegangen. Mange vil trolig gi opp og droppe ut av skolen.

KrF vil stille klare krav til oppmøte. Samtidig må også kampen mot fraværet føres gjennom forebyggende tiltak: Tiltak mot mobbing, som for eksempel å opprette lokale mobbeombud i alle fylker. Arbeid med å skape gode og trygge læringsmiljøer. Tettere oppfølging av elever med høyt fravær og en vesentlig styrking av skolehelsetjenesten er tiltak som ikke bare får ned fraværet, men også kan gjøre noe med grunnene til fraværet.