Forskning

 

Langtidsplan for forskning og høyere utdannelse

Regjeringen la fram den første langtidsplan for forskning og høyere utdanning, Meld. St. 7 (2014-2015) 3. oktober 2014. Dette er et nytt verktøy for å sette langsiktige mål, og gi klare signaler til fagmiljøene, næringslivet og det offentlige. Langtidsplanen har tiårige mål og prioriteringer, samtidig som den har mer konkrete mål for innsatsen i første fireårsperiode av planen. Langsiktige og prioriterte satsninger skaper forutsigbarhet og bidrar til en bedre koordinert politikk for forskning og høyere utdanning.

Målet for forskning og høyere utdanning er at 3 prosent av BNP skal gå til forskning og utvikling innen 2030. Et slikt mål krever at offentlige bevilgninger til FoU økes til minst 1 prosent av BNP. Dette målet tar regjeringen sikte på å nå i 2019-2020. Dette er målene for langtidsplanen for forskning og høyere utdanning:

1.           Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne

2.           Løse store samfunnsutfordringer

3.           Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

Planen legger opp til en opptrapping av bevilgningene til forskning og høyere utdanning innenfor seks langsiktige prioriteringer:

1.           Hav

2.           Klima, miljø og miljøvennlig energi

3.           Fornyelse i offentlig sektor og mer effektive velferds-, helse og omsorgstjenester

4.           Muliggjørende teknologier

5.           Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv

6.           Verdensledende fagmiljøer

I perioden 2015-2018 legger planen opp til følgende satsninger:

  • Trappe opp antallet rekrutteringsstillinger med 500 nye stillinger
  • Øke bevilgningene til forskningsinfrastruktur med 400 mill. kroner
  • Øke bevilgningene til ordninger som stimulerer til god norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, med 400 mill. kroner

To nye byggeprosjekter prioriteres:

  • Bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved UiO
  • Oppgradering av Marinteknisk senter, Ocean Space Centre, i Trondheim.

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning samsvarer godt med KrFs forskningspolitikk. Vi har vært opptatt av å satse på forskning som kan hjelpe oss til å møte de store samfunnsutfordringene, satsing på klimaforskning, satsing på fornybar energi og forskning på nordområdene. Planen legger også opp til styrket forskningsinfrastruktur, bedre samhandling mellom ulike aktører og en mer offensiv satsing på rekruttering.