Bibelskoler

2017-18:

Tilleggspoeng for bibelskoler (Dokument 8:196 S (2017–2018) og Innst. 387 S (2017-2018))

KrF fremmet våren 2018 forslag om at bibelskoleelever skulle få to tilleggspoeng for å fullføre et år på bibelskole, på lik linje med elever på folkehøgskoler. Bibelskoler utgjør et viktig alternativ for et «annerledes år» for mange norske ungdommer. Formålet med bibelskoler og måten disse i dag organiseres på, er svært lik folkehøyskolene og bidrar på samme måte som folkehøyskolene til å danne elevene og forberede dem til videre studier og yrker.

I forbindelse med behandlingen av folkehøgskolemeldingen (St.meld. nr. 51 (1995–1996) om folkehøgskulen og utdanningssamfunnet) ble det vedtatt at elever som går et år på folkehøyskole, skulle få to tilleggspoeng. Disse poengene teller med i opptak til høyere utdanning, jf. Innst. S. nr. 91 (1996–1997). I dag er derfor folkehøyskole og bibelskole to parallelle alternativer for mange ungdommer med et kristent livssyn, hvor begge skoleslagene har fokus på personlig vekst og forberedelser til videre studier, samfunns- og arbeidsliv. KrF mener at dette taler for at også elever ved bibelskoler bør få to tilleggspoeng etter fullført år. Kravene som stilles til folkehøyskoler om at det skal være årskurs og et registrert frammøte på minimum 90 prosent, bør også gjelde for bibelskoleelever.

I valgkampen 2017 var det flere partier som stilte seg positive til at bibelskoler også burde utløse tilleggspoeng. I behandlingen av forslaget i Stortinget var det ingen partier som støttet KrFs forslag, men det ble enstemmig vedtatt at «Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av dagens regelverk for rangering av søkere til høyere utdanning, inkludert utdanning som i dag ikke gir poeng, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.» KrF forventer at dette arbeidet vil føre til at bibelskoler og folkehøgskoler likestilles når det gjelder tilleggspoeng, og at bibelskoleelever dermed får to tilleggspoeng for å fullføre et år på bibelskole.