Seksåringer i skolen

2017-18:

Evaluering av seksårsreformen (Dokument 8:149 S (2017–2018) og Dokument 8:150 S (2017–2018) – slått sammen i Innst. 317 S (2017-2018))

KrF fremmet vinteren 2018 forslag om en ekstern og uavhengig evaluering av konsekvensene av seksårsreformen med vekt på målsetting, innhold, elev- og læringssyn og organisering og på egnet måte komme tilbake til Stortinget med resultatet av evalueringen. På omtrent samme tid fremmet også Senterpartiet forslag om en evaluering av seksårsreformen. De to forslagene ble behandlet samlet.

I 2017 var det 20 år siden reform 97 ble innført. En av de store endringene i denne reformen var at seksåringene ble tatt inn i skolen. KrF var ikke for seksårsreformen da den ble innført, og var bekymret for hva dette ville bety for barna. Det er siden innføringen ikke gjort en helhetlig evaluering av konsekvenser av denne endringen. Med Kunnskapsløfte kom det flere endringer som gjør at det kan være vanskelig å skille konsekvensene av seksårsreformen fra konsekvenser av andre endringer. KrFs intensjon med forslaget er derfor å få en evaluering og en helhetlig gjennomgang av organisering, innhold og mål med de første skoleårene i dag og i lys av forutsetningene som lå til grunn da seksåringene ble tatt inn i skolen. Vårt mål er at skole og læring skal være på barnets premisser og ikke skolens. Se Dok 8:150 (2017-2018) for mer om dette. 

KrF fikk gjennomslag for dette da hele komiteen samlet seg om tre forslag som ivaretok KrF og SPs forslag om en evaluering av seksårsreformen. Forslag nr. 1 sørger for at gruppene som nå jobber med fagfornyelsen fram mot 2020 får framlagt en kunnskapsoversikt om det vi vet om seksåringene i norsk skole i dag og at denne skal tas med inn i arbeidet med utvikling av læreplanverket. Forslag nr. 3 tydeliggjør Stortingets mål om at fagfornyelsen skal legge til rette for en bedre overgang mellom barnehage og skole, og bedre ivaretakelse av barna i de laveste trinnene. Disse forslagene er viktig for å sikre at det ikke nå lages en læreplan som viderefører dagens praksis, og som så kan være krevende å få endret når evalueringen det er enighet om i forslag 2 er ferdig.

Stortingets vedtak

1.Stortinget ber regjeringen utarbeide en kunnskapsoversikt om forskning på de yngste barna i skolen, slik at den kan tas i bruk i arbeidet med fagfornyelsen, og på egnet måte komme tilbake til Stortinget.

2.Stortinget ber regjeringen igangsette en ekstern evaluering av forholdet mellom intensjonene og prinsippene for skolestart for seksåringene, slik de ble uttrykt i Reform 97, sammenliknet med dagens situasjon for seksåringene i skolen. Som en del av dette arbeidet skal det innhentes mer kunnskap om hvordan seksåringene ivaretas i skolen, som for eksempel lærernes pedagogiske praksis overfor de yngste, overgangen fra barnehage til skole, organisering av skoledagen og læringsmiljøet. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med resultatene på egnet måte.

3.Stortinget ber regjeringen sørge for at fagfornyelsen tilrettelegger for og ivaretar de yngste barna i skolen og overgangen fra barnehage til skole, og melde tilbake på egnet vis til Stortinget.