Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsarbeidet - samordning og organisering.

Trafikksikkerhet står sentralt i KrFs samferdselspolitikk. På bestilling fra Stortinget leverte regjeringen en egen Stortingsmelding om trafikksikkerhet, Meld. St. 40 (2015-2016). Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2014–2015) en anmodning til regjeringen om å «fremme en handlingsplan for økt trafikksikkerhet på vei, og komme til Stortinget med den på en egnet måte.» I Innst. 13 S (2014–2015) viser transport- og kommunikasjonskomiteen til «at arbeidet for å nå nullvisjonen krever en omfattende og tverrfaglig innsats…[og] at det er behov for å se trafikksikkerhet i sammenheng på tvers av ulike felter. Komiteen mener eksempler på dette er at ansvaret for utbygging av møtefri vei er tillagt samferdselsfeltet, mens justisfeltet bidrar til håndtering av bøter og utekontroller, og helsefeltet er viktig for å hindre ruspåvirket kjøring. Tilsvarende har måten avgiftssystemet er innrettet på store konsekvenser for hvor trafikksikker kjøretøyparken er. Komiteen mener at for å nå nullvisjonen må legges til grunn en forsterket forpliktelse fra Stortinget, utover Nasjonal transportplan.» Som oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 96 (2014–2015), fremmet regjeringen stortingsmeldingen om samordning og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet. KrF mente meldingen i for stor grad hadde et fokus mot fysiske tiltak, og etterlyste derfor virkemidler som i større grad var rettet inn mot det holdningsskapende og trafikantrettete arbeidet. KrF fremmet en rekke forslag som ble vedtatt i tråd med dette.  Stortinget vedtok å be regjeringen legge fram forslag til nye virkemidler for bedre trafikksikkerhet. Videre vedtok Stortinget at regjeringen snarest og senes innen inneværende stortingssesjons slutt skal fremme forslag om innføring av alkolås, i tråd med vedtak i forbindelse med behandlingen av Innst. 282 S (2014-2015). Videre ble det vedtatt å be regjeringen styrke det trafikantrettede trafikksikkerhetsarbeidet, og å be regjeringen styrke kompetansen om trafikkunnskap og trafikksikkerhet i barnehage og skole. Et forslag fra KrF om å be regjeringen etablere et regelverk som sikrer at busser som frakter barn og unge på vei til og fra skole, merkes tydelig med egne skilt, fikk kun støtte fra Venstre. Et tilsvarende forslag fikk derimot tilslutning fra Høyre, FrP og Venstre under forhandlingene om Nasjonal transportplan og er omtalt i kapitlet Barnas transportplan.