Streknings-ATK

Streknings-ATK (snittfartsmåling)

Streknings-ATK er måling av gjennomsnittsfarten til et kjøretøy, målt ved hjelp av fotoboks. Regjeringen har ikke villet benytte dette virkemidlet da de mener ressursene heller bør settes inn på andre tiltak. KrF har vist til at det er solid faglig belegg for at tiltaket virker. Statens vegvesen anbefaler tiltaket på strekninger med høy gjennomsnittsfart, høy forventet skadekostnad og stor trafikksikkerhetsgevinst. 

Etter forslag fra Arbeiderpartiet har KrF derfor stemt for et forslag om å be regjeringen og Vegdirektoratet innvilge streknings-ATK på særlig ulykkesutsatte strekninger, i tråd med faglige anbefalinger og etablerte retningslinjer.

Forslaget ble vedtatt mot regjeringspartienes stemmer.

For KrF er det viktig å prioritere trafikksikkerhetstiltak, og gjennomsnittsmåling er ett av flere tiltak som bør benyttes i større grad enn i dag.