Statsbudsjett

Statsbudsjett 2016

KrF foreslo i alternativt statsbudsjett å øke bevilgingene til flere tiltak, samt etablere enkelte nye satsinger innenfor samferdselssektoren. KrF fikk gjennomslag for flere av forslagene i budsjettforhandlingene med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2016 å bevilge 60,1 mrd. kr til samferdselsområdet. Det er en økning på 4,9 mrd. kr eller 8,8 pst. sammenlignet med saldert budsjett 2015. Etter tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet og budsjettforliket på Stortinget mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre var totalt beløp 59,8 mrd. kr, eller 8,1 pst. mer enn saldert budsjett 2015.

Her følger en oversikt over KrFs primærforslag. I parentes vises resultatet slik det ble vedtatt i Stortinget etter budsjettforliket, ut over regjeringens forslag:

 

- Nasjonal TT-ordning for brukere med særlig behov (halvårsvirkning): 125 mill. kroner (44 mill. kroner påløpt, 22. mill. kroner bokført).

- Skredsikring fylkesveier: 150 mill. kroner (75 mill. kroner)

- Tilskudd til kommunale fiskerihavner: 40 mill. kroner (40 mill. kroner).

- Bredbånd: 62 mill. kroner (75 mill. kroner).

- Kollektivsatsing i byene (belønningsordningen for kollektivtrafikk): 100 mill. kroner (275 mill. kroner).

- Belønningsordningen for gang- og sykkelvei: 50 mill. kroner (75 mill. kroner).

- Norsk elbilforening: 2,5 mill. kroner (1,5 mill. kroner)

- Trygg Trafikk: 6,5 mill. kroner (3,5 mill. kroner).

- Borg Havn: 10 mill. kroner. (10 mill. kroner)

- Styrke vrakpantordningen for skip: 12 mill. kroner

Statsbudsjettet 2017

I vårt alternative statsbudsjett foreslo vi at samferdselsbudsjettet skulle økes med 926 mill. kroner i forhold til regjeringens opplegg. Dette foreslo vi for å gi rom for enkelte prioriteringer som var viktig for KrF, uten at å kutte for mye i foreslåtte tiltak. Kristelig Folkepartis alternative budsjett for 2017 tok utgangspunkt i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg, jf. Prop. 1

S (2016–2017), samt tilleggsproposisjon 1–5.

Vi fremmet vårt budsjettalternativ i finansinnstillingen, men forslaget fikk ikke flertall. Kristelig Folkepartis stemte så subsidiært for forslagene som fulgte av budsjettenigheten mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, jf. Innst. 2 S (2016–2017).

 

- Jernbane, planmidler forsering Inter-City: 300 mill. kr (280 mill. kroner)

- Jernbane, redusert vedlikeholdsetterslep: 200 mill. kr (400 mill. kroner).

- Nasjonal TT-ordning for brukere med særlig behov (halvårsvirkning): 22,6  mill. kr. (22,6 mill. kroner).

- Skredsikring fylkesveier: 50 mill. kr (56 mill. kroner).

- Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø: 60 mill. kr (52 mill. kroner)

- Bredbånd: 50 mill. kr (45 mill. kroner).

- Kollektivsatsing i byene (belønningsordningen for kollektivtrafikk): 400 mill. kr (425 mill. kroner).

- Belønningsordningen for gang- og sykkelvei: 300 mill. kr (22,5 mill. kroner)

- Trygg Trafikk: 2 mill. kr (2 mill. kroner)

- Lokale trafikksikkerhetstiltak: 4 mill. kr. (4 mill. kroner).  

 

I tillegg fikk KrF på plass en bevilging til E18 Retvet – Vinterbro på 20 mill. kroner og 8,2 mill. kroner til tårntjenester på Notodden flyplass.

 

Statsbudsjettet 2015

KrF foreslo i alternativt budsjett å øke bevilgingene til flere tiltak, samt etablere enkelte nye satsinger innenfor samferdselssektoren. KrF fikk gjennomslag for flere av forslagene. Samferdselsbudsjettet ble vedtatt med stemmene fra KrF, Høyre, FrP og Venstre. Bevilgningsøkningen til jernbanen

sørget for at vedlikeholdsetterslepet på jernbane, som hadde økt med tilnærmet en mrd. kroner hvert år siden 2005, for første gang på over ti år ble redusert.  Dette skjedde samtidig som man for første gang på flere tiår reduserte vedlikeholdsetterslepet på veinettet.

Her følger en oversikt over KrFs primærforslag. I parentes vises resultatet slik det ble vedtatt i Stortinget etter budsjettforliket, ut over regjeringens forslag:

  • Jernbane 400 mill. kr. (Resultat: pluss 380 mill. kr mer til vedlikehold, samt 100 mill. kr mer til planlegging i InterCity-området og 18 mill. kr til Bratsbergbanen).
  • Belønningsordning for gang- og sykkelveier: 150 mill. kr (Resultat: pluss 75 mill. kr).
  • Trygg Trafikk: 10 mill. kr (Resultat: pluss 5 mill. kroner).
  • Syklistenes Landsforening: 1 mill. kr (Resultat: pluss 1 mill. kr).
  • TT-ordningen: 11 mill. kr (Resultat: ingen bevilgning)
  • I tillegg ble det bevilget 325 mill. kr mer til belønningsordning for kollektivtransport i byene.

 

Statsbudsjettet 2014

Høsten 2013 var det en spesiell situasjon med regjeringsskifte og fremleggelse av en tilleggsproposisjon. Derfor valgte KrF ikke å legge frem et alternativt budsjett. Regjeringens tilleggsproposisjon ga et nødvendig løft på mange områder. Det var imidlertid behov for forbedringer også i tilleggsproposisjonen fra regjeringen. Det gjaldt ikke minst innenfor jernbane og miljøvennlig transport. Som følge av budsjettforliket mellom KrF, Høyre, FrP og Venstre ble bevilgingene jernbane økt med 500 mill. kr, hvorav 400 mill. kr var til økt vedlikehold og 100 mill. kr var til planlegging innenfor InterCity-området. 40 mill. kroner ble bevilget til Transnova for satsing på miljøvennlig transport, herunder infrastruktur for Elbil (ladestasjoner). KrF fikk gjennomslag for forslag om å be regjeringen etablere en belønningsordning for gang- og sykkelveier, og å komme tilbake til Stortinget med en egen sak om dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. KrF fikk flertall for et forslag om å be regjeringen legge frem en tiltaksplan

for økt satsing på gang- og sykkelveier for å stimulere til økt sykling blant barn og unge, samt forslag om å be regjeringen legge frem en strategi og finansieringsplan for ladestasjoner og infrastruktur for elbil, hvor det blant annet skulle kartlegges en ansvarsdeling mellom offentlig og privat sektor. KrFs forslag ble støttet av Høyre, FrP og Venstre.