Postsektoren

Postsektor i endring

Stortinget har behandlet en melding om postsektoren, Meld. St. 31 (2015–2016) Postsektoren i endring. Meldingen tar for seg utviklingen i postsektoren og omstillingen sektoren står overfor som følge av stor nedgang i postforsendelsene. Stortinget vedtok fire anmodninger til regjeringen, som henholdsvis gikk ut på å be regjeringen: - Fremme forslag til fremtidig organisering og drift av Norges Postmuseum - Finne gode alternative løsninger for sending av biologiske preparater, medisiner, aviser og forhåndsstemmer før én brevstrøm blir iverksatt - Sørge for at vedtektsbestemmelsen om nynorsk videreføres for Posten Norge AS - Fremme egen sak dersom det vurderes færre enn fem utleveringsdager for flere postmottakere enn dagens krav fra postmyndighetene. KrF stemte for alle disse forslagene. KrF, Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslo at Stortinget også i fremtiden skal ha eiermelding om Posten Norge AS til behandling, og at vedtektsfestet foreleggelsesplikt (§ 10-plan) videreføres. Dette forslaget falt, og det vil i fremtiden ikke bli en egen eiermelding for Posten Norge AS til behandling i Stortinget.