Kyst

Nærskipsfart

Stortinget behandlet vinteren 2016 Dokument 8:45 S (2015–2016) fra Hans Fredrik Grøvan, Line Henriette Hjemdal, Olaug V. Bollestad, Geir Sigbjørn Toskedal og Rigmor Andersen Eide om en nærskipsfartsstrategi for å styrke nærskipsfartens rammevilkår. I representantforslaget ble det foreslått at det bør settes et mål for overføring av gods til sjø og bane på linje med EU, som har som mål å flytte 30 pst. av godset som fraktes over 300 km til sjø og bane innen 2030 og 50 pst. innen 2050. I tillegg ble det foreslått at regjeringen skulle legge frem en nærskipsfartstrategi. Det ble gjennomført høring i saken, og høringsinstansene ga klar støtte til forslagene. Begge forslagene fikk tilslutning fra et enstemmig storting. I tillegg sluttet Stortinget seg til å be regjeringen legge frem konkrete forslag i statsbudsjettet for 2017 som vil stimulere vareeiere til å velge sjøveien, samt at Nasjonal transportplan skal ha en helhetlig tilnærming til logistikknutepunkter, blant annet ved å se investeringer i farled, havn og vei- og banesystem i sammenheng. I komiteen fremmet et mindretall bestående av KrF, Arbeiderpartiet og Venstre også forslag om å fremlegge en nasjonal havneplan for å sørge for at havnene samarbeider på en bedre måte, samt å innføre en tilskuddsordning for havner. Forslaget fikk tilslutning fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, og dermed flertall. Høyre og Fremskrittspartiet hadde alternative forslag som knyttet det videre arbeidet med havnene til Nasjonal transportplan 2018-2029.

 

Ny organisering av fergesamband

Stortinget har behandlet et forslag fra Hans Fredrik Grøvan, Rigmor Andersen Eide, Geir S. Toskedal og Dag Sele om ny organisering av fergesamband gjennom etablering av statlig selskap jf. Dokument 8:69 S (2015–2016).

I representantforslaget som ble fremmet våren 2016 ba vi regjeringen etablere ny modell og eierstruktur for riksveifergene ved å opprette et statlig selskap som skal eie riksveifergemateriell, ha ansvar for kartlegging av behov og kjøp av fergemateriell, samt sørge for anbudsutlysning av driftskontrakter og oppfølging av disse. Fergeselskapet skulle ha som mål å stimulere til økt innovasjon, raskere innføring og bruk av miljøvennlig teknologi i riksveifergeflåten.

Alle partier unntatt Senterpartiet, Venstre og SV vedtok å be om at forslaget ble utredet, og at utredningsarbeid for en ny organisering av fergesektoren skulle bli lagt frem i Nasjonal transportplan 2018-2029. Stortingets flertall støttet dermed KrFs forslag, og la samtidig KrFs premiss til grunn om at fremtidige organisering av fergesektoren skal ivareta målene om økt innovasjon, innfasing av miljøvennlig teknologi og kostnadseffektiv drift. Venstre mente det ikke var nødvendig å utrede forslaget. Arbeiderpartiet hadde forslag som gikk ut på å legge frem organiseringen i statsbudsjettet for 2017, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslo at regjeringen i statsbudsjettet for 2017 skulle foreslå en ordning som kompenserer fylkeskommunenes merkostnader ved å ta i bruk null- og/eller lavutslippsteknologi i fergesektoren. Disse forslagene fikk kun tilslutning fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne i Stortinget, og dermed ikke flertall.

 

 

Mer gods på sjø

Våren 2015 vedtok Stortinget enstemmig et representantforslag fra KrF om tiltak for å flytte mer godstransport over fra vei til sjø. Maritim næring og tiltak for å styrke sjøtransportens andel av godstransporten er et prioritert område i KrFs samferdselspolitikk. Mer gods på kjøl vil avlaste veiene, og føre til mindre utslipp fra sektoren. Følgende ble enstemmig vedtatt:

I

Stortinget ber regjeringen styrke Kystverkets formelle rolle som transportetat slik at sjøtransportens konkurransekraft forbedres i samsvar med nasjonale transportprioriteringer om overføring av gods fra land til sjø.

II

Stortinget ber regjeringen, på bakgrunn av den nasjonale havnestrategien, legge frem tiltak som har til hensikt å gjøre havnene og havneterminalene mer effektive, flytte tungtransport fra vei til sjø, og samtidig gi nærskipsfarten en mer sentral rolle i Nasjonal transportplan (NTP).

III

Stortinget ber regjeringen på egnet måte legge frem en helhetlig gjennomgang av gebyr- og avgiftspolitikken i sjøtransporten med sikte på å bedre og forenkle rammebetingelsene for nærskipstransporten.

IV

Stortinget ber regjeringen utrede en midlertidig tilskuddsordning for godsoverføring til bedrifter som velger å benytte sjøtransport fremfor landtransport og komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte.

V

Stortinget ber regjeringen på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en vurdering av hvordan stimulere til økt bruk av lavutslippsteknologi i nærskipsfartflåten.

VI

Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av en midlertidig vrakpantordning for skip i forbindelse med statsbudsjettet for 2016.

VII

Stortinget ber regjeringen vurdere tiltak for å bringe nærskipsfartens rammebetingelser til europeisk nivå, herunder spørsmålet om avskrivningssatser for skip, og komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte.