IKT

Digital Agenda. Stortingsmelding om IKT-politikk.

Stortinget behandlet høsten 2016 meldingen Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Meld. St. 27 (2015-2016) omhandler regjeringens IKT-politikk. Det var i all hovedsak enighet om de viktigste linjene i regjeringens politikk. Fra KrFs side var det særlig viktig å styrke fiberinfrastrukturen mot utlandet, noe som er sentralt for etablering av storskala datalagringssentre i Norge. Dersom Norge f.eks. skal ta ut potensialet som lokaliseringsland for datalagringssentre, vil tilgang på svart fiber være en viktig vurdering. Det vil også være viktig ut fra rene forbrukerhensyn, trygghetshensyn og næringshensyn. Stortinget støttet dette synet, og komiteen viste i sine merknader til at dersom Norge skal ha mulighet til å konkurrere om nye store datasenteretableringer, er det nødvendig at myndighetene har en offensiv rolle og legger forholdene til rette også gjennom bruk av nasjonale virkemidler for å få etablert fiberkabler til utlandet der det er hensiktsmessig.