Alkolås

Alkolås

13. juni 2017 fremmet Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad, Geir S. Toskedal og Anders Tyvand et representantforslag om tryggere og sikrere veitrafikk ved bruk av alkolås. Forslaget blir ventelig behandlet i Stortinget høsten 2017.

Etter forslag fra Kristelig Folkeparti vedtok Stortinget våren 2015 at det skal installeres alkolås i kjøretøy på vei som driver persontransport mot vederlag. Arbeidet med å fase inn alkolås i tråd med dette vedtaket er i gang. Vi mener det nå er behov for å utvide bruken av alkolås som et virkemiddel for bedre trafikksikkerhet, og at det derfor er riktig å igangsette et arbeid med sikte på å innføre alkolås i alle motoriserte norskregistrerte kjøretøy som ferdes på veiene.

Promillekjøring er en av de viktigste risikofaktorene i vegtrafikken her i landet, og KrF mener tradisjonelle tiltak mot promillekjøring, som politikontroll og opplysningsvirksomhet, ikke er nok alene. Derfor er det behov for flere virkemidler slik at omfanget av promillekjøring reduseres. Alkolås er en effektiv metode for å fjerne alkoholpåvirkede sjåfører fra trafikken, sjåfører som er en fare både for seg selv og andre. Representantforslaget er fremmet, men foreløpig ikke behandlet av Stortinget og det er derfor åpent hva utfallet blir.

 

Promilletester for piloter og kabinpersonale

Høsten 2015 fremmet Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal et representantforslag om obligatoriske promilletester for piloter og kabinpersonale (Dokument 8:66 S (2015–2016). August 2015 ble personell fra Air Baltic tilsynelatende ved en tilfeldighet stanset på Oslo lufthavn Gardermoen med promille, og nektet å fly. Kort tid etter ble det klart at det knapt gjennomføres stikkprøver for dette. Vi foreslo at piloter og kabinpersonale skal promilletestes før hver flyvning, ved installasjon av alkolås i fly eller ved hjelp av andre løsninger, og at regjeringen skulle ta en lederrolle i dette arbeidet internasjonalt gjennom arbeidet i Nordisk ministerråd. Statsråd Ketil Solvik-Olsen opplyste i sitt svar at Luftfartstilsynet ville utrede dette. Stortinget sluttet seg derfor til de to forslagene om internasjonalt og nordisk lederskap i saken, og ba regjeringen vurdere midlertidig styrket kontrollinnsats knyttet til rusmiddelbruk i luftfarten. Vårt forslag om å vurdere regelverksendringer der promilletest ble en rutine før hver flyvning fikk kun støtte fra AP og fikk følgelig ikke flertall i Stortinget.

 

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

 

Stortinget ber regjeringen vurdere muligheten for en midlertidig styrket kontrollinnsats knyttet til rusmiddelmisbruk i luftfarten i påvente av Luftfartstilsynets utredning.

 

Stortinget ber regjeringen ta en lederrolle internasjonalt i arbeidet med å sikre nulltoleranse for alkoholmisbruk i luftfarten.

 

Stortinget ber regjeringen sørge for at promilletesting av piloter og kabinpersonale før flyvning kommer på agendaen i de nordiske land ved å ta saken opp i Nordisk ministerråd, med formål å få i stand et felles nordisk regelverk.

 

Persontransport

Våren 2015 fikk KrF enstemmig tilslutning til et representantforslag om bruk av alkolås. Forslaget som ble vedtatt innebærer at det skal være installert alkolås i alle kjøretøy på vei som driver persontransport mot vederlag (eksempelvis buss og taxi).

I tillegg til å be regjeringen fremme sak om dette, ba Stortinget, i tråd med KrFs forslag, regjeringen også vurdere behovet for overgangsordninger eller statlige incentivordninger for å sikre rask og smidig innfasing av alkolås i de kjøretøyene som vil bli omfattet av en regelendring.

Dette er blant annet for å gjøre det enklere for næringen, eksempelvis taxinæringen, å få til en smidig innfasing av alkolås i sine kjøretøy.