Sør-samisk språkkultur

 

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet 23. mars 2017 et representantforslag (Dok 8:73 S 2016-2017) om en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring. KrF hadde saksordfører på saken, og en samlet komité ba regjeringen i oppfølgingen av NOU 2016:18 «Hjertespråket», om å ha en særlig oppmerksomhet rettet mot sørsamisk språk og sammenhengene mellom språk, kultur og næring, og komme tilbake til Stortinget på en egnet måte med konkrete forslag til oppfølging av dette.

For mer informasjon, se: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=68364