Samepolitikk

Vi har i Norge ett urfolk, samene, og fem nasjonale minoriteter, jødene, kvenene, rom/sigøynerne, romani/taterne og skogfinnene. KrF vil sikre disse gruppene retten til eget språk, kultur og samfunnsliv, slik det er forankret i internasjonale konvensjoner.

KrF mener at et urfolks egenart må sikres ved at dere levemåte, kultur og verdier blir videreført til nye generasjoner.

Samepolitikken er forankret i verdier som rettferdighet og fellesskap, et levende folkestyre, en bærekraftig utvikling, et sosialt og samfunnskritisk engasjement og humanistiske verdier og ideer. Menneskets unike egenverdi må legges til grunn for storsamfunnets opptreden i forholdet til urfolk og nasjonale minoriteter.

Gjentatte ganger har forskning vist at mange samer har opplevd mobbing og diskriminering, og at det for noen har ført til negative helseeffekter. Samtidig ser vi at flere og flere barn vokser opp med en selvfølgelig samisk identitet, og det samiske har blitt en mer synlig del av det offisielle Norge. Satsing på synliggjøring av samisk språk og samiske institusjoner er viktig for å bekrefte og støtte samisk identitet og tilstedeværelse.

Diskriminering på alle plan må motvirkes, og kulturmangfoldet positive egenverdi må fremheves. Økt kunnskap om den samiske kulturen kan bidra til å hindre denne diskriminering.

Det er et mål å bygge opp under mangfoldet i det samiske samfunn, og bidra til at ulike samiske interesser støttes og får en direkte mulighet til medvirkning og påvirkning. Samepolitikken krever oppfølging på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå.

Etter at Sameloven ble vedtatt, har det vært en forutsetning at Sametinget skal ha stor grad av selvråderett i samiske spørsmål, herunder fordeling av tilskudd til samiske organisasjoner, og til kultur, nærings- og språklige formål. Stortinget og regjeringen har likevel det overordnede ansvaret for utviklingen av samepolitikken. KrF er opptatt av at samarbeidsformene mellom Sametinget og sentrale myndigheter blir utviklet videre, og at den folkerettslige plikten til å konsultere samene som urfolk blir fulgt opp.