Kompetansefunn- ordningen

Representantforslag fra KrF om «Kompetanse-Funn»-ordning

KrF fremmet forslag om å innføre en «Kompetanse-Funn»-ordning etter modell fra Skatte-Funn-ordningen, jf. Dok 8: 80 S (2015-2016). Hensikten var å gi skattefradrag til bedrifter som investerer i kompetanseoppbyggende tiltak for sine ansatte. En samlet komité bortsett fra KrF avviste forslaget, jf. Innst. 388 S (2015-2016). Dette flertallet argumenterte blant annet med at indirekte tiltak i form av skatteinsentiver i de fleste tilfeller vil være mindre målrettet enn direkte tilskudd. Gjennom direkte tilskudd kan eventuelle tiltak rettes mer direkte mot grupper av arbeidstakere som har behov for økt kompetanse. Dersom skattesystemet belastes med for mange formål, vil det bli unødvendig komplisert, og det vil føre til en uthuling av skattegrunnlaget. Flertallet underskrevet viktigheten av et skattesystem med bredt grunnlag og lave satser.