Finnmarksmeldingen

Det var bred enighet om regjeringens omtale for 2014 i Meld. St. 29 (2015-2016). KrF foreslo, sammen med Ap, Sp og SV, å be regjeringen vurdere om 20 pst. er riktig nivå på vektingen av kommunale lån, eller om dette særnorske høye nivået medfører unødvendig høye låneutgifter for kommunene, jf. innst. 325 S (2015-2016).

KrF og nevnte partier understreket at finansnæringen er en viktig infrastrukturnæring som skal tjene husholdninger og bedrifter. God regulering av finansnæringen er avgjørende. Finanskriser er svært kostbare for samfunnet, store banker nyter godt av en indirekte statssubsidie ved at staten vil redde dem hvis de går over ende og det er ofte betydelig skjevhet i informasjon og kunnskap mellom bank og kunde. I lys av erfaringene fra finanskrisen fikk KrF tilslutning fra disse partiene til det samme forslaget som Finanskriseutvalget fremmet om å avgrense bankenes adgang til å ta risiko gjennom annen aktivitet (derivathandel, investeringsbankvirksomhet m.m.) enn kjernevirksomheten ytterligere ut over det som i dag er nedfelt i norsk bank- og konsernlovgivning.