Finansmeldingen

Finansmarkedsmeldingen 2018

KrF understreket at finansnæringen er en viktig infrastrukturnæring som skal tjene husholdninger og bedrifter, jf. Innst. 371 S (2017-2018).

God regulering av finansnæringen er avgjørende. Finanskriser er svært kostbare for samfunnet, store banker nyter godt av en indirekte statssubsidie ved at staten vil redde dem hvis de går over ende og det er ofte betydelig skjevhet i informasjon og kunnskap mellom bank og kunde. I lys av erfaringene fra finanskrisen fikk KrF tilslutning fra Sp, SV, MDG og Rødt til det samme forslaget som Finanskriseutvalget fremmet om å avgrense bankenes adgang til å ta risiko gjennom annen aktivitet (derivathandel, investeringsbankvirksomhet m.m.) enn kjernevirksomheten ytterligere ut over det som i dag er nedfelt i norsk bank- og konsernlovgivning.

Videre sikret KrF flertall sammen med opposisjonen for å be regjeringen utrede ulike modeller for et rentetak i Norge og komme tilbake med dette i Finansmarkedsmeldingen 2019. Det ble enstemmig vedtatt at Stortinget ber regjeringen om å etablere en regulatorisk sandkasse for fintech i Norge innen utgangen av 2019. Videre ble det enstemmig vedtatt at Stortinget ber regjeringen om fremme et forslag så raskt det lar seg gjøre om å forby aggressiv markedsføring av forbrukslån.

Finansmarkedsmeldingen 2013

Det var bred enighet om regjeringens omtale for 2013 i Meld. St. 21 (2013-2014). KrF sto sammen med de rødgrønne partiene i et ønske om å innføre en momsliknende skatt for finansielle tjenester på sikt, for å kompensere for at slike tjenester i dag har momsfritak; regjeringspartiene og Venstre signaliserte motstand mot dette, jf. Innst. 214 S (2013-2014).

KrF understreket at finansnæringen er en viktig infrastrukturnæring som skal tjene husholdninger og bedrifter. God regulering av finansnæringen er avgjørende. Finanskriser er svært kostbare for samfunnet, store banker nyter godt av en indirekte statssubsidie ved at staten vil redde dem hvis de går over ende og det er ofte betydelig skjevhet i informasjon og kunnskap mellom bank og kunde. Mye taler for strengere kapitalkrav i Norge enn i resten av Norden i dagens situasjon: Norsk økonomi går bedre, og det er lettere for bankene å bygge opp egenkapital i gode tider enn i dårlige. Norge har dessuten et mulig fall i boligprisene foran seg, mens andre land har det bak seg. Danske og svenske myndigheter har signalisert at de ønsker å legge til grunn norske reguleringer i sin egen regulering av filialer med virksomhet i Norge.