Differensiert arbeidsgiveravgift og kompenserende tiltak

EU og ESA har endret sitt regelverk for regionalstøtte, og Norge må tilpasse seg dette. Regjeringen foreslo i Prop. 118 S (2013-2014) at næringslivet i 233 kommuner får lav arbeidsgiveravgift fra 1. juli. 31 nye kommuner kommer inn i ordningen. Regjeringen foreslo kompenserende tiltak for sektorer som faller utenfor ordningen, herunder fribeløp for småbedrifter og samferdselstiltak.

Stortingsflertallet, unntatt Sp, ba regjeringen om å følge rettsutviklingen i EU nøye, med tanke på at deler av transportsektoren fortsatt kan få lav arbeidsgiveravgift, jf. Innst. 311 S (2013-2014). I lys av sakens kompleksitet og den korte tiden Stortinget hadde til rådighet før endringene trådte i kraft, ba flertallet regjeringen om å komme tilbake senest i revidert nasjonalbudsjett 2015 med en vurdering av effektene av de kompenserende tiltakene og eventuelt foreslå endringer.

Det samme flertallet ba regjeringen i statsbudsjettet 2015 å vurdere kompensasjon for fylkeskommunenes økte kostnader til investeringer, drift og vedlikehold av fylkesveier. Dessuten ba flertallet regjeringen om å kvalitetssikre hva fylkeskommunenes økte kostnader til kjøp av transporttjenester blir i 2014, og eventuelt komme tilbake til Stortinget i forbindelse med ny saldering av statsbudsjettet 2014. Flertallet ba regjeringen vurdere om ekstraordinære tiltak for å styrke forsyningssikkerheten av kraft kan være et godt kompenserende tiltak for næringer som er berørt av endringene, og om Namdalskommunene i Nord-Trøndelag også skal nyte godt av infrastrukturtiltakene som omfatter de tre nordligste fylkene. Sp valgte å stå utenfor Stortingsflertallets føringer overfor regjeringen og fremmet i stedet 25 egne forslag, to av dem sammen med SV.