Økonomisk politikk

Samarbeidsavtalen mellom H, Frp, KrF og V sier at partiene skal søke å danne flertall for budsjettene. KrF gikk inn i forhandlingene høsten 2014 med klare prioriteringer: Tidlig innsats i skolen (flere lærere på 1-4. trinn), fleksibilitet for familiene (bl.a. to barnehageopptak og økt engangsstønad) og sosialt ansvar (ivareta utsatte grupper og øke bistanden). Vi gikk imot regjeringens generelle kutt i formuesskatten.

Forhandlingene resulterte i en budsjettavtale mellom de fire partiene som ga KrF betydelig gjennomslag, jf. Innst. 2 S (2014-2015):

 • Tidlig innsats i skolen: Flere lærere på 1-4. trinn (200 mill. kr)
 • Opptrapping mot to barnehageopptak (207 mill. kr til flere plasser)
 • Økt engangsstønad fra 38 750 kr til 44 190 kr (85,7 mill. kr)
 • Ikke kutt i barnetillegget for uføre eller i overgangsstønaden og bedre overgangsordning for uføre med gjeld
 • Økt bistand til 1 prosent av brutto nasjonalinntekt
 • 500 flere kvoteflyktninger
 • Belønningsordning gang- og sykkelveier (75 mill. kr)
 • Frivillig arbeid innen rus og psykisk helse (om lag 40 mill. kr)
 • Økt fradrag for gaver til frivillige fra 16 800 kr til 20 000 kr
 • Satsing på familievernet (25 mill. kr)
 • Fosterhjem, ideelle barne- og familiesentre, samlivskurs (45 mill. kr)

Dessuten rettet vi opp en rekke kutt, blant annet i midler til regional utvikling, de mest pleietrengende pasientene i kommunene, enslige mindreårige asylsøkere, folkehøyskoler, borteboerstipend på videregående og fylkeskommunene. Sammen med Venstres gjennomslag på samferdsel, høyere utdanning og entreprenørskap, kom de samlede utgiftsøkningene på 4,6 mrd. kr sammenliknet med regjeringens forslag. Utgiftsreduksjonene var på 1,9 mrd. kr.

Kuttet i formuesskatten ble redusert med 1,4 mrd. kroner påløpt ved økt sats til 0,85 pst. Verdsettingen for næringseiendom og alle sekundærboliger ble satt til 70 prosent av markedsverdien. Toppskatten ble økt noe, el-avgiften ble økt, miljøavgift på plast- og papirposer ble vedtatt og både skatteklasse 2 og omsetningsgrensen for registreringspliktig moms ble beholdt. Det ble også gitt avgiftslettelse for hybridbiler og økt omsetningspåbud for biodrivstoff. Netto skatte- og avgiftsøkning sammenliknet med regjeringens forslag var på om lag 3 mrd. kroner. Samlet sett innebar budsjettavtalen en redusert oljepengebruk med om lag 250 mill. kr.

Det var også enighet om flere verbalforslag, blant annet:

 • Ivareta de langtidsledige i forbindelse med fjerningen av feriepengene for arbeidsledige
 • Utforme tiltak som kan bedre de ideelle tjenesteleverandørenes rammebetingelser i anbudskonkurranser
 • Vurdere forbud mot pelsdyroppdrett
 • Frita biodiesel fra veibruksavgift og innføre halv veibruksavgift på bioetanol i Revidert nasjonalbudsjett.

Vi opplevde å ha folket i ryggen for å gjøre forbedringer i et upopulært budsjett. Vi oppnådde 5,9 prosent på snittmålingen for november; Venstre fikk 4,7. Regjeringspartiene falt markert og Ap styrket seg vesentlig – de første store velgerendringene under regjeringen Solberg. Den øvrige opposisjonen anerkjente at KrF og Venstre hadde lyktes med å gjøre budsjettet bedre - mer sosialt og grønt.