Statsbudsjett

Statsbudsjett 2017

I KrFs alternative budsjett for 2017 var KrFs hovedprioriteringer på næringsfeltet et eget bioøkonomifond som skal stimulere til næringsutvikling, reversering av regjeringens forslag om fjerning av skattefritak for bygdeutviklingsmidlene og åpning av jordbruksfradraget for AS, og ulike klimatiltak innenfor landbruket. Under følger nærmere informasjon om de ulike forslagene i KrFs alternativt budsjett for 2017.

 

Bærekraftig vekst i fiskeri og havbruk

            KrF mener at det må satses mer på forskning innen fiskeri og havbruk. Økt forståelse for næringskjedene i havet er en grunnstein for bærekraftig beskatning av fiskeressursene. KrF foreslo en styrking av bestandsforskningen i regi av Havforskningsinstituttet med 10 mill. kroner.

 

Økt satsing på bioøkonomi

Bioøkonomi vil bli en viktig brikke i fremtidens næringsliv. Norge har store ressurser innenfor havbruk, jordbruk og skog og stort potensiale i å øke verdiskapningen basert på disse fornybare ressursene. Skal vi ta ut potensiale i disse mulighetene er det behov for en sterkere satsning på bioøkonomien. KrF forslo derfor å opprette et nytt program for bioøkonomi som skal bidra til næringsutvikling under Innovasjon Norge på 150 mill. kroner.

KrF foreslo også:

-          13,5 mill. kroner utover regjeringens ramme til forskningsprogrammet ENERGIX som forsker på bioøkonomi.

-          Opprettholde Trebasert Innovasjonsprogram som regjeringen for tredje år på rad foreslo å avvikle.

 

Flaskehalsprogammet

Norge har store skogressurser som kan bidra til økt verdiskapning og arbeidsplasser i distriktene. En av de største utfordringene er effektiv transport. Dette skyldes blant annet dårlige skogsbilveier og behov for flere tømmerkaier. KrF foreslo derfor et flaskehalsprogram over fem år for å effektivisere tømmertransporten og starter med 30 mill. kroner i 2017 utover regjeringens forslag.

 

Ja til fortsatt direkteinvesteringer i Investinor

KrF mener at Investinor spiller en viktig rolle i utvikling av bedrifter i tidlige faser, særlig innenfor venture. Investinor har de senere årene stått for en tredjedel av all venturekapital investert i norske selskaper. Regjeringens forslag om å lukke Investinors mulighet til å gjøre aktive direkteinvesteringer vil bety nedlegging av en stor del av investeringsaktiviteten til selskapet har i dag. Dette vil få store konsekvenser og KrF vil ikke støtte denne endringen.

 

Matsentral

Matsentralene spiller en viktig rolle i arbeidet med å forebygge matsvinn og sikre at spiselig mat som ikke kan selges ikke kastes, men heller kan mette mager som trenger den. KrF mener initiativet som er tatt i samarbeid mellom frivillige organisasjoner og bransjen om matsentralen i Oslo er viktig og godt, og mener at staten bør støtte dette arbeidet slik at driften kan fortsette å være forutsigbar. KrF foreslo derfor 1 mill. kroner til Matsentralen i Oslo.

 

Klimatiltak innenfor landbruket

-          Opprette en ordning for klimarådgivning på enkelt gårder, styrt av Bondelaget     15 mill. kroner

-          Forskning på fôr      10 mill. kroner

-          Forskning gjødsling                10 mill. kroner

-          Planteforedling                        10 mill. kroner

-          Doble satsen til drenering fra 1000 til 2000 kr per dekar70 mill. kroner

 

Andre satsninger i alternativt budsjett for 2017

-          MRSA kompensasjon           20 mill. kroner

-          Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved UIA               40 mill. kroner

-          Laboratorium for undervannsteknologi, Lindesnes 1,5 mill. kroner

 

Resultat av forhandlingene

KrF fikk gjennomslag for

-          bioøkonomiordning på 50 mill.kr og oppretholding av trebasert innovasjonsprogram innenfor denne ordningen.

-          30 mill.kr til MIL Lab

-          1, 5 mill.kr til Laboratorium for undervannsteknologi, Lindesnes

-          20 mill.kr til opprettelse av ordning med klimarådgivning på gårdsnivå

-          2 mill.kr til bestandsforskning

 

Hele avtalen finner du her: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/

Statsbudsjettet for 2015

Budsjettforslaget

8. oktober 2014 la regjeringen frem sitt budsjettforslag.Hovedgrepene var endringer i Innovasjon Norge, hvor regjeringen så for seg å stenge distriktskontorene og, etter KrFs oppfatning, sentralisere deler av virksomheten. Den totale støtten til Innovasjon Norge er tilnærmet lik i fjor, men det ble kuttet 40 mill. kroner på reiseliv, og det ble lagt opp til en effektivisering (gjennom oppsigelser) på 35 mill. kroner.  

Norges deltakelse i Copernicus-programmet ble også foreslått avsluttet.

Det ble kuttet i sjøfartsdirektoratets driftstøtte, samtidig som det ble satt av mer penger til sysselsetting av sjøfolk (gjennom økt nettolønn).

Budsjettforliket

21. november ble det enighet om et budsjettforlik mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre.

I budsjettforliket fikk KrF og Venstre på plass følgende prioriteringer på næringsfeltet:

  • Videre deltakelse i Copernicus:          167 mill. kroner
  • Nye såkornfond:                                 255 mill. kroner
  • Kostnader nye såkornfond:                 134 mill. kroner
  • Forny 2020 TTO:                                  25 mill. kroner
  • Døgnbemanning på skipsregistrene:       5 mill. kroner
  • Nasjonalt pilegrimssenter:                      2 mill. kroner
  • Styrke reiseliv i Innovasjon Norge:      20 mill. kroner
  • Styrke SIVA:                                          8 mill. kroner

 

Budsjettforliket var et betydelig løft for næringsrettet forskning og innovasjon.

 

Statsbudsjettet for 2014

Stoltenberg II-regjeringen

14. oktober 2013 la Stoltenberg II-regjeringen frem Statsbudsjettet for 2014. Statsbudsjettet var svakt på næringsrettet forskning, med svak vekst i Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA), Maroff (maritim innovasjon) og Innovasjon Norge. Samtidig er det verdt å trekke frem at regjeringen foreslo 10 mill. kroner til næringsklynger.

Solberg-regjeringen

8. november 2013 la Solberg-regjeringen frem sin tilleggsproposisjon med de endringene de ønsket inn i budsjettet. I dette budsjettet var det en betydelig styrking av næringsrettet forskning. BIA var styrket med 80 mill. kroner, FOU og VRI var styrket med 70 mill. kroner, og det ble foreslått 10 mill. kroner til GCE (Global Center of Expertise).

Budsjettforliket

15. november 2013 var det enighet om et budsjettforlik mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre. Gjennom budsjettforliket fikk KrF og Venstre på plass en ytterligere økning i SIVA på 10 mill. kroner.