Reiselivsmelding

Reiselivsmeldingen

Norge har et fantastisk utgangspunkt for reiseliv, med en unik natur og et rikt mangfold av kulturminner. Potensialet for å utvikle reiselivet i Norge ytterligere er stort. Men det er også noen utfordringer, blant annet høyt kostnadsnivå og internasjonal konkurranse. Derfor foreslo KrF i 2015 en egen reiselivsmelding som regjeringen leverte våren 2017, Meld St 19 (2016-2017).

Reiselivsmeldingen gav en god beskrivelse av situasjonen for norsk reiselivsnæring, hvilke muligheter som finnes og hvilke utfordringer vi har. Meldingen fikk kritikk for å mangle tiltak, noe KrF var enig i.

I meldingen ble reiselivspolitikkens sentrale mål pekt på, som er høyere verdiskaping og økt lønnsomhet, og at utviklingen må skje på en bærekraftig måte. Regjeringen pekte videre på fem tiltaksområder: gode generelle rammebetingelser, et bærekraftig reiseliv, styrket samordning, profilering av Norge som reisemål og kunnskap og kompetanse i reiselivet.

KrF var særlig opptatt av å løfte hvor viktig reiselivsnæringen er for når det gjelder å skape jobber for unge andre med lavere kompetanse. Næringen rekrutterer arbeidstakere bredt og med ulik kompetanse, og gir mulighet til unge og personer som kan ha utfordringer med å få jobb i andre yrker, som mennesker med kort oppholdstid i Norge. SSBs arbeidskraftsundersøkelse fra 2016 viser at 33 pst. av de ansatte i overnattings- og serveringsbransjen var under 24 år og 44 pst. hadde utenlandsk bakgrunn.

 

Viktige temaer i meldingen

KrF løftet fram Nasjonale turstier og turistveger som viktige ordninger som tilrettelegger gjennom infrastruktur og lignende for å gjøre Norge tilgjengelig, og for å spre trafikken. Vi mener disse bør styrkes.

Det var også viktig å peke på vedlikehold av kulturminner. KrF støttet et forslag fra SV som fikk flertall og som ber regjeringen utrede og legge frem en plan for Stortinget for hvordan vedlikeholdsetterslepet på kulturminner i Norge kan tas igjen.

 

KrF forslo en egen strategi for utvidelse av sesongene. Dette er viktig for å få et mer bærekraftig reiseliv og vil skape flere helårsarbeidsplasser innenfor næringen. Vi må bli bedre på å utnytte mulighetene og særtrekkene ved de ulike årstidene og sesongene Norge har. KrF fikk med en samlet komite på følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for utvidelse av reiselivsnæringens sesong i samarbeid med reiselivsnæringen.»

I høringen kom det fram et tydelig ønske og behov fra næringen om å redusere og forenkle rapporteringer, tilsyn o.l. En samlet komite vedtok at regjeringen skal redusere rapporteringsbyrden for innbyggere og næringsliv og sikre etterlevelse av 'bare én gang'-prinsippet gjennom å legge frem en strategi for felles informasjonsforvaltning og økt maskin-til-maskin-kommunikasjon i offentlig sektor.

KrF mente at regjeringen i meldingen rettet lite fokus mot en av hovedutfordringene for fremtidens reiseliv, nemlig digitalisering. Norske aktører er i dag gode på digitale løsninger. I en næring som reiselivet, som skal tiltrekke seg internasjonale kunder, er særlig viktig å ha god digital kompetanse og digitale løsninger. Det er enklere for mange av de store aktørene å ta i bruk nye løsninger og tilegne seg kompetanse på dette, men norsk reiselivsnæring har også svært mange små og mellomstore aktører som det må tilrettelegges bedre for.
KrF fikk støtte fra alle utenom regjeringspartiene på følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid for å sikre hele bredden av aktører i norsk reiseliv økt digital kompetanse.»

Utbygging av bredbånd og mobildekning er svært viktig for å bidra til digitalisering og gjøre det attraktivt både å bo og feriere i Norge. KrF sto sammen med resten av opposisjonen om en merknad om at det trengs en kraftigere offentlig innsats for å sikre en større del av landarealet dekning.

 

Mer om reiselivsmeldingen her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=67765

 

Tidligere arbeid:

 

KrF fremmet 7. januar 2015 et forslag om at det skal utarbeides en reiselivsmelding. Statsråden varslet, på bakgrunn av KrFs forslag, at det skulle komme en reiselivsmelding.

Norge har et fantastisk utgangspunkt for reiseliv, med en unik natur og et rikt mangfold av kulturminner. Potensialet for å utvikle reiselivet i Norge ytterligere er stort. Men det er også noen utfordringer, blant annet høyt kostnadsnivå og internasjonal konkurranse. For å svare på disse utfordringene må man utvikle dette potensialet til reiselivsprodukter i verdensklasse. Produkter som tilbyr noe unikt, som oser av kvalitet og som forsvarer det høye kostnadsnivået ved å feriere i Norge. KrF mener det derfor er på høy tid med en reiselivsmelding som i full bredde kan presentere de utfordringene som næringen møter nasjonalt og internasjonalt, samt legge grunnlaget for en aktiv reiselivspolitikk

Forrige gang det ble lagt frem en helhetlig reiselivsmelding for Stortinget var i 1999.