Industrimelding

KrF fremmet i 2014 forslag om en egen industrimelding. Dette fikk flertall. Regjeringen leverte denne våren 2017 (Meld St 27 (2016-2017). Meldingen gav en god beskrivelse av norsk industri og ble godt mottatt i industrien. Ap, SP og SV mente dette var for lite, for sent. KrFs holdning var at denne meldingen gav en god beskrivelse av norsk industri og de utfordringer vi står ovenfor. Mange av tiltakene som ble vist til eller foreslått er tidligere enighet mellom samarbeidspartiene.

KrF fremhevet viktigheten av at vi bygger industrivirksomhet og verdiskapning basert på norske ressurser, og mener at det er stort potensial i å utnytte naturressursene våre. Industripolitikken må utformes slik at vi møter morgendagens behov og gir norsk industri gode forutsetninger for å utvikle seg for fremtiden. For å oppnå dette trengs det kompetent arbeidskraft for å legge til rette, i tillegg til at industrien må ha omstillingsevne i møte med økt digitalisering og robotisering. Fremtidens industri må være nytenkende, nyskapende og smart i møte med nye behov, teknologisk utvikling og konkurranse. Det må også legges til rette for mer samarbeid og kunnskapsutveksling mellom ulike næringer.

 

Regjeringens fikk tilslutning til sine viktigste forslag, som var følgende: 

-          Etablering av testsentre/Katapult-ordningen 

-          Satsing på banebrytende teknologier

-          Eksportstrategi 

-          Utvidelse av eksportgaranti

-          Nedsette utvalg om tilgang på kapital 

-          Digital21-prosess

-          Prosess21 (forum som skal gi innspill på hvordan vi kan redusere utslipp fra prosessindustrien)

-          Toppindustrisenteret/Digital Norway

-          Utvikle og styrke klyngene

 

Eiendomsskatt på verk og bruk

Eiendomsskatt på verk og bruk ble et viktig tema i behandlingen av industrimeldingen. Regjeringspartiene mener denne skatten forhindrer utenlandske investeringer og skaper uforutsigbarhet for industrien.

KrF og resten av komiteen, med unntak av SV, stilte seg bak denne merknaden:

«Flertallet viser til at spørsmålet om eiendomsskatt på verk og bruk, særlig skatten knyttet til maskiner i industrianlegg, har vært oppe til vurdering i flere omganger og fra ulike regjeringer. Det gjelder så vel om det skal være eiendomsskatt på verk og bruk som omfanget av en slik skatt. Flertallet er klar over at det kan være motstridende hensyn som gjør seg gjeldende med hensyn til slik skattlegging, og at det gjør det krevende å finne løsninger som henholdsvis næringsliv og tilretteleggende kommuner vil være fullt ut fornøyd med. Flertallet vil likevel peke på at det er nødvendig å se på gjeldende regelverk for hva som skal omfattes av slik skattlegging og måten man kommer fram til grunnlaget for den eiendomsskatten som eventuelt skal skrives ut. Uavhengig av prinsipielt utgangspunkt bør det søkes løsninger som gir bedre forutsigbarhet for næringsaktørene enn i dag. Det vil både kommunene og næringslivet være tjent med. Flertallet ber regjeringen i samarbeid med berørte parter se nærmere på tiltak som kan gi en mer konsistent behandling og mer forutsigbarhet når det gjelder eiendomsskatt på verk og bruk.»

 

Her finner du mer om industrimeldingen: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=67768

Tidligere arbeid:

KrF fremmet 11. november 2014 et forslag om at det skal utarbeides en Stortingsmelding om industriens rammevilkår. Dette ble enstemmig vedtatt 4. juni 2015. 

Store deler av industrien konkurrerer i et internasjonalt marked. Vilkår i Norge som utformes helt ulikt de vilkårene utenlandske aktører har, kan svekke bedriftenes konkurranseevne og få som konsekvens at virksomheter legges ned eller fortrenges av nyetablert kapasitet i land med bedre rammevilkår. Det kan føre til tap av arbeidsplasser, verdiskaping, bosetting, kompetanse og forskning/teknologiutvikling. Forslagsstillerne mener det nå, mer enn noen gang, er viktig at norsk industri sikres forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår. Særlig på grunn av den store nedgangen en har sett i investeringene i oljesektorene, som blant annet har rammet leverandør- og verftsindustrien hardt.

Følgende forslag ble vedtatt:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om industriens rammevilkår»