Eierskapsmelding

Regjeringen la 20. juni 2014 frem en ny eierskapsmelding som igjen løftet debatten om statlig eierskap og statlige eierprinsipper.

Regjeringens forslag om nedsalg

Kategori 1 – Selskaper med forretningsmessige mål

Regjeringen hadde allerede fullmakt til nedsalg i SAS, Entra og Mesta. Utover disse fremmet regjeringen forslag om fullmakter til helt eller delvis å avhende statens eierskap i Ambita AS, Baneservice AS, Flytoget AS og Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS.

Kategori 2 – Selskaper med forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontorfunksjoner

Det ble foreslått å senke eierandelen i Kongsberg Gruppen ASA og Telenor til 34 pst.

Kategori 4 – Selskaper med sektorpolitiske målsettinger

Det ble ikke fremmet forslag om redusert statlig eierandel i noen av selskapene, men regjeringen ville styrke det private skogbruket ved å selge arealer fra Statskog SF tilsvarende det Statskog SF har kjøpt de siste årene.

KrFs vurdering av forslag om nedsalg

Det var særlig fire nedsalg og endringer det var knyttet debatt til, og som KrF mente det var behov for å omgjøre. Det gjaldt nedsalg i Flytoget, Kongsberggruppen og Telenor. Det gjaldt også privatisering av skogen i Statskog.

KrF vurderte det dithen at Flytoget ikke eier infrastruktur av betydning for nasjonal beredskapssikkerhet eller stor samfunnsmessig betydning, og at det derfor ikke vil være sikkerhets- eller beredskapshensyn som skal tilsi at Flytoget bør være statlig eid.

KrF vurderte det dithen at det er rom for et delvis nedsalg, men at dette ikke måtte gjennomføres før jernbanereformen er gjennomført.

Når det gjelder Kongsberg Gruppen ASA, mente KrF det var behov for at retningslinjer for eierskap og styresammensetning må på plass før det gis fullmakt til nedsalg.

KrF pekte på at et nedsalg av eierposten i Telenor ASA til 34 pst. sikrer negativ kontroll, og dermed vil sikre at det fremdeles vil være hovedkontorfunksjoner i Norge. Samtidig ønsket KrF å presisere at kritisk infrastruktur skal sikres.

KrF mente det var viktig at Statskog bevarer eierskapet i de skogeiendommene de i dag besitter, særlig med tanke på to hensyn. Det ene var å sikre folk retten til å ferdes i skog og mark, samt forutsigbarheten når det gjelder fiske- og jaktrettigheter. Det andre var å sikre en mer effektiv, produktiv og konkurransedyktig skognæring.

Endelig vedtak

Resultatet ble fullt nedsalg i Ambita AS, Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, Baneservice AS, i tråd med alle partiers ønsker.

Samtidig ble det gitt fullmakt til nedsalg i Telenor ASA til 34 pst. Forutsatt at kritisk infrastruktur ivaretas.

Det ble ikke gitt fullmakt til nedsalg i Flytoget AS før jernbanereformen er på plass. Det ble heller ikke gitt fullmakt til nedsalg i Kongsberg Gruppen ASA før lovverk som sikrer kontroll over eierskap og styresammensetning er på plass. Og det ble heller ikke gitt fullmakt til privatisering av Statskog SF før man kjenner omfanget og konsekvensene.