Vannressursforvaltningen

2019

Vannressursforvaltningen

Regjeringen fremmet 25.mai 2018 Prop 93L (2017-2018) om endringer i naturmangfoldsloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet.

Naturmangfoldsloven fantes ikke da vanndirektivet ble hjemlet i lover og forskrifter i 2006. Komiteen samlet seg om at den nå også blir hjemlet der, men at planprosessene også i fremtiden skal følge plan- og bygningloven, og at vannforvaltningsplanene skal være regionale planer.

KrF sikret også i en egen avtale med regjeringspartiene om oppgaveoverføringer til regionene, at vannressursforvaltningen ikke skal overføres fra fylkeskommunene til staten, slik departementet ført tok til orde for.

Mer om saken:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=72485

 

KrF tok også opp saken med vannforvaltningen i et skriftlig spørsmål Fra stortingsrepresentant Tore Storehaug. Se: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=72372