Utslippskutt

2019

Nye tiltak og virkemidler for klimakutt

Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet fremmet 3. oktober 2018 representantforslag 15 S (2018-2019) om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020. 

Representantforslaget inneholdt 37 forslag og regjeringspartiene og SP viser til at Innst. 253 S (2017–2018), som ble vedtatt av Stortinget tidligere i år, inneholder en rekke tiltak og virkemidler som skal bidra til at Norge når vedtatte utslippsmål innen 2030, i tråd med europeiske og internasjonale forpliktelser. 

En helhetlig politikk for utslippskutt favner mange ulike sektorer, og at dette innebærer at tiltak og virkemidler må innarbeides og settes i system på en rekke områder. Dette fordrer at det ligger ryddige, grundige og forutsigbare politiske vedtak til grunn. I svarbrevet fra departementet pekes på at en rekke av tiltakene som foreslås i representantforslaget, allerede enten er vedtatt, iverksatt eller er under utredning. 

Det flertallet som KrF var en del av viste til den nye metodikken for behandlingen av klimapolitikken som klimaloven legger opp til og mener det er riktigst at hovedlinjene i norsk klimapolitikk formes i de politiske prosessene som klimaloven legger opp til. 

Regjeringspartia viste til at en rekke av forslagene er ivaretatt gjennom de fire partienes politikk og ønsker ikke å stemme for forslag det allerede er igangsatt prosesser på, da det gir et feilaktig inntrykk av situasjonen på klimafeltet. Regjeringspartiene advarte mot en slik politisk praksis fra opposisjonens side. 

Mer om saken:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=73523