Tanavassdraget

Tanavassdraget (Avtale med Finland)

Tanavassdraget er grensevassdrag mellom Norge og Finland og et av verdens største vassdrag med atlantisk laks. Laksefisket er av særlig stor betydning for lokalbefolkningen og for samene som urfolk.

Fisket i Tanavassdraget har siden 1873 vært regulert gjennom bilaterale avtaler mellom Norge og Finland. Den någjeldende avtalen trådte i kraft 1. januar 1990. Avtalen har over tid medført for stort fiskepress og en omfattende fisketurisme som både bidrar til fiskepresset og er til hinder for lokalbefolkningens fiskeutøvelse. Etter initiativ fra Norge ble forhandlinger om en ny avtale innledet i 2012. Etter sluttføring av forhandlingene ble saken lagt frem for Stortinget for samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget.

Hovedformålet med de tiltakene i den nye avtalen er å sørge for at laksebestandene i elva gjenoppbygges samtidig som det opprettholdes et omfattende fiske til beste for lokalsamfunnene, rettighetshaverne og fritidsfiskere. Avtaleforslaget innebærer at fiskepresset reduseres med om lag en tredjedel, og det er tilstrebet en rimelig byrdefordeling mellom ulike grupper av fiskere innenfor de rammene som følger av biologiske hensyn. Et annet sentralt mål med den nye avtalen er at turistfisket begrenses og bringes inn i mer ordnede former gjennom en vesentlig reduksjon av antall fiskekort for tilreisende fiskere og inndeling av grenseelvstrekningen i fiskesoner.

Det var betydelig motstand lokalt mot avtalen som ble oppfattet som for ettergivende mot Finland og finske hytteeiere, samt ufordelaktig for de samiske rettighetshaverne.

KrF vurderte begge sider inngående og hadde flere møter med ulike interessenter. KrF har forståelse for de lokale innvendingene, men mente det var lite sannsynlig at nye forhandling vil gitt et annet resultat, samt at det var betydelig risiko for at det da ikke ble noen avtale, men bare nasjonal forvaltning. Det å få kontroll på fisket er det viktigeste på kort sikt og det var bekymring for konsekvensene for Tanavassdraget hvis det blir år med nye forhandling uten at fisket i elven reduseres. Videre vurdertes avtalen som et rimelig kompromiss mellom to stater som hadde ulike interesser. KrF støttet derfor avtalen sammen med regjeringen og Venstre.

 

Mer om saken:

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2016-2017/inns-201617-228s.pdf