Svevestøv

Grenseverdier for svevestøv

17. mars 2015 fremmet AP et representantforslag om forsvarlige grenseverdier for svevestøv.  En viktig kilde til luftforurensning er svevestøv.

De siste årene er det blitt dokumentert at svevestøv er farligere enn man tidligere har trodd, også ved lavere konsentrasjoner. Forslagsstilleren mente regjeringens arbeid med å innføre nye anbefalte og lavere grenseverdier går for sent, og fremmet forslag om at Stortinget skulle be regjeringen i løpet av 2015 endre grenseverdiene for svevestøv i tråd med anbefalingene

i rapporten «Grenseverdier og nasjonale mål», som ble lagt frem av Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i februar 2014.

I et brev til Stortinget gjorde klima- og miljøstatsråden rede for at en fremdriftsplan der kravene blir skjerpet fra 2016 og med ytterligere innskjerping fra 2020. KrF sa seg tilfreds med dette, og stemte ikke for forslaget om endringer allerede fra 2015.

KrF stemte imidlertid for det forslaget som ble vedtatt, nemlig å be regjeringen legge frem en sak for Stortinget med tiltak for å redusere svevestøv og annen luftforurensning til nye grenseverdier og videre til et trygt nivå - i tråd med Miljødirektoratets anbefalinger til nasjonale mål i brev av 28. februar 2014. Tiltakene skal utarbeides i tett samarbeid med berørte kommuner.