Strafferammer for miljøkriminalitet

2019

Strafferammer for miljøkriminalitet

Regjeringen fremmet 5. april 2019 Prop. 77 L (2018-2019), om endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer)

Stortinget sluttet seg enstemmig til forslagene i proposisjonen.

Mer om saken:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=75753