Sjødeponi av gruveavfall

2019

Repparfjorden/Førdefjorden

SV fremmet 19. februar 2019 representantforslag 83S (2018-2019) om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden.

KrF har vært imot disse tillatelsene, og arbeidet i forrige periode for at de skulle behandles i Stortinget. KrF har ikke støttet omkamper i Stortinget uten av nye momenter har kommet til. Det førte til at vi ikke støttet en ny vurdering av Repparfjorden i 2017-2018, men støttet en ny vurdering av Førdefjorden. 

Mer om saken:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=75120 

2018

Dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden

18. januar 2018 fremmet SV et representantforslag, dok 8:112 S (2017-2018) om ny behandling av Nordic Minings gruveprosjekt i Naustdal og Nussirs gruveprosjekt i Kvalsund. Dette var i realiteten en ny omkamp etter at forrige storting hadde behandlet en sak om at slike saker skulle avgjøres i Stortinget, noe KrF da støttet, men det falt. Regjeringen har dermed fattet beslutning i disse sakene.

KrF hadde saksordfører og valgte å fremme et forslag om at Stortinget ber regjeringen foreta en ny behandling av spørsmålet om å etablere sjødeponi i Førdefjorden på bakgrunn av nye opplysninger om samfunnsnytte, veid opp mot miljøulempen. Forslaget fikk bare KrFs, SVs, Mdgs og Rødts stemmer.

Når det gjald saken om Repparfjorden kunne vi ikke se at det var fremkommet nye momenter.

Mer om denne saken kan du lese her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=70887

2015

Regjeringen ga tillatelse til deponering av gruveavfall i Førdefjorden. Dette førte til store protester, blant annet på bakgrunn av forurensing og endring av levevilkårene for fiskearter. Førdefjorden er en nasjonal laksefjord, og det aktuelle området er leveområde for en rekke rødlistede arter. KrF markerte også sterk kritisk holdning.

24. mars 2015 fremmet V og SV er representantforslag om Stortingets involvering i saker om store gruveplaner og sjødeponi. Dokument 8:80 S (2014–2015).

Ved behandlingen i Stortinget, fremmet KrF følgende forslag i tillegg til de forslagene man var med på fra komiteen: «Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag om at saker som omhandler store gruveutbygginger der vesentlige interesser stor opp mot hverandre, skal legges frem for Stortinget før endelig avgjørelse blir fattet.»

KrF mener i utgangspunktet det er regjeringen som skal avgjøre denne type saker, men når det er så store motstridende interesser bør saken avgjøres i Stortinget. KrF, V, SV og MDG fremmet også forslag om at «Stortinget ber regjeringa legge fram sak om gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden og Repparfjorden for Stortinget før utsleppsløyve vert slutthandsama.» Alle disse forslagene falt.

Det ble vedtatt å be regjeringen – ved nye søknader om tillatelser til mineralsk aktivitet – stille krav om at de ulike alternativene for deponiløsning konsekvensutredes, slik at alle relevante faglige vurderinger fremkommer før beslutning tas. I tillegg vedtok man å be regjeringen igangsette et arbeid for å utrede mulighetene for å redusere deponeringsbehovet ved framtidig utvinning av mineralressurser.

Dette ble vedtatt med et stort flertall, der bare H og Frp stemte imot.