Sjødeponi av gruveavfall

 

Regjeringen ga tillatelse til deponering av gruveavfall i Førdefjorden. Dette førte til store protester, blant annet på bakgrunn av forurensing og endring av levevilkårene for fiskearter. Førdefjorden er en nasjonal laksefjord, og det aktuelle området er leveområde for en rekke rødlistede arter. KrF markerte også sterk kritisk holdning.

24. mars 2015 fremmet V og SV er representantforslag om Stortingets involvering i saker om store gruveplaner og sjødeponi. Dokument 8:80 S (2014–2015).

Ved behandlingen i Stortinget, fremmet KrF følgende forslag i tillegg til de forslagene man var med på fra komiteen: «Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag om at saker som omhandler store gruveutbygginger der vesentlige interesser stor opp mot hverandre, skal legges frem for Stortinget før endelig avgjørelse blir fattet.»

KrF mener i utgangspunktet det er regjeringen som skal avgjøre denne type saker, men når det er så store motstridende interesser bør saken avgjøres i Stortinget. KrF, V, SV og MDG fremmet også forslag om at «Stortinget ber regjeringa legge fram sak om gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden og Repparfjorden for Stortinget før utsleppsløyve vert slutthandsama.» Alle disse forslagene falt.

Det ble vedtatt å be regjeringen – ved nye søknader om tillatelser til mineralsk aktivitet – stille krav om at de ulike alternativene for deponiløsning konsekvensutredes, slik at alle relevante faglige vurderinger fremkommer før beslutning tas. I tillegg vedtok man å be regjeringen igangsette et arbeid for å utrede mulighetene for å redusere deponeringsbehovet ved framtidig utvinning av mineralressurser.

Dette ble vedtatt med et stort flertall, der bare H og Frp stemte imot.