Sirkulærøkonomi

2018:

Sirkulær økonomi

En sirkulær økonomi innebærer at virkemidler som støtter materialgjenvinning og riktig prising av miljøskader knyttet til avfall, bidrar til økte framtidige muligheter for utnyttelse av avfall og til at en stadig større del av ressursene i avfall vil kunne utnyttes. Det ble gjort en rekke vedtak - bl.a. at regjeringen skal utarbeide en nasjonal strategi for en sirkulær økonomi og sette nasjonale mål for avfallsforebygging, materialgjenvinning og gjenbruk i tråd med EUs sirkulære økonomipakke. Videre ble det vedtatt at regjeringen skal innføre et regelverk, som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk, og at regjeringen skal revidere strategi mot marin plastforsøpling og spredning av mikroplast innen 2020.

KrF fikk noe kritikk for at man ikke sikret flertall for blant annet norsk forbud mot enkelte engangsartikler i plast. Her valgte man å følge regjeringspartiene som anførte at dette er rett rundt hjørnet i EU-regi, og den type varer er i stor utstrekning internasjonale handelsvarer. I stedet for å bruke masse ressurser på forberedelse og innføring av et ensidig norsk forbud, valgte man altså her den internasjonale løsningen.

For mer informasjon om behandlingen av denne saken, se: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=67737