Plan for Oslofjord

2017:

Venstre fremmet 26. oktober 2017 et representantforslag om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden, dok 8:51 S (2017-2018). Resultatet av behandlingen ble at det enstemmig ble vedtatt at regjeringen skal legge fram helhetlig plan for Oslofjorden – med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.